关键词:
收录约1万典故,50万词汇、2万作家信息
常用典故按出处分类按人物分类
《汉语大词典》:马牛(马牛) 拼音:mǎ niú
(1).马和牛。书·费誓:“无敢寇攘,踰垣墙,窃马牛。” 唐 韩愈 《获麟解》:“然麟之为物,不畜于家,不恒有于天下,其为形也不类,非若马牛犬豕豺狼麋鹿然。”
(2).牛马。比喻迫于生活供人驱使从事艰苦劳动的人。 清 蒲松龄 聊斋志异·仇大娘:“尊堂病废,不能理家人生产;弟坐食,一无所操作,贤夫妇何为作马牛哉!” 蒋智由 《有感》诗:“凄凉读尽 支那 史,几个男儿非马牛!”
《汉语大词典》:牛马走(牛马走) 拼音:niú mǎ zǒu
(1).旧时自谦之辞。文选·司马迁〈报任少卿书〉:“太史公牛马走, 司马迁 再拜言。” 李善 注:“走,犹仆也……自谦之辞也。” 宋 梅尧臣 《八日就湖上会饮呈晏相公》诗:“红颊谁使歌,公怜牛马走。” 宋 蔡襄 《和答孙推官久病新起见过》:“去年大暑过 京口 ,唯子见过牛马走。” 清 钱大昕 十驾斋养新录·下走:“ 应劭 曰:‘下走,仆也。’…… 司马迁 与 任安 书称‘太史公牛马走’,牛马走即下走也,上称官名,下则自谦之词。或解为太史公之牛马走,则迂而凿矣。”
(2).谓像牛马般奔波劳碌。 唐 李宣远 《近无西耗》诗:“自怜牛马走,未识犬羊心。”明史·文苑传三·何良俊:“ 良俊 居久之,慨然叹曰:‘吾有 清森阁 在海上,藏书四万卷,名画百签,古法帖彝鼎数十种,弃此不居,而仆仆牛马走乎?’遂移疾归。” 景耀月 《读史感言》诗:“所学一以失,终身牛马走。”
《汉语大词典》:乌头(乌头) 拼音:wū tóu
(1).乌鸟的头。 宋 范成大 《玻璃江一首戏效陆务观作》:“祗言日远易排遣,不道想思翻苦心。乌头可白我可去,菖花易青君易寻。”亦为“乌头白”的略语。 清 惜秋 旅生 《维新梦·感愤》:“壮岁从征沙漠,望穷马角乌头;暮年谪迁 江州 ,吟尽荻花枫叶。”参见“ 乌头白 ”、“ 乌头马角 ”。
(2).长着黑发的头。借指年少。 唐 刘禹锡 《望赋》:“鹤颈长引,乌头未改。” 唐 白居易 《江州赴忠州至江陵以来舟中示舍第五十韵》:“乌头因感白,鱼尾为劳赪。” 明 唐寅 《叹世》诗之五:“人生在世数蜉蝣,转眼乌头换白头。”
(3).堇草或附子的别名。根茎块状,有毒,可作镇痛药。国语·晋语二“ 骊姬 受福,乃寘鸩于酒,寘堇于肉” 三国 吴 韦昭 注:“堇,乌头也。”《三国演义》第七五回:“此乃弩箭所伤,其中有乌头之药,直透入骨。”
(4).古时指牛马等动物的后足外节。 北魏 贾思协 齐民要术·养牛马驴骡:“﹝马﹞乌头欲高。”原注:“乌头,后足外节。”
(5).芡实的俗称,亦叫鸡头。
《汉语大词典》:蚊虻 拼音:wén méng
亦作“蚊虻”。 一种危害牲畜的虫类。以口尖利器刺入牛马等皮肤,使之流血,并产卵其中。亦指蚊子。后汉书·孔融传:“性既迟缓,与人无伤,虽出胯下之负, 榆次 之辱,不知贬毁之于己,犹蚊虻之一过也。” 李贤 注:“言蚊虻之暂过,未以为害。” 宋 沈括 梦溪笔谈·讥谑:“ 信安 、 沧 、 景 之间多蚊虻。夏月,牛马皆以泥涂之,不尔多为蚊虻所毙。” 王闿运 《〈墨子校注〉序》:“遭时彊横,诸凶窃位,怙其势力富厚,侥一朝之幸,逞志纵欲,曾无采听,视匹夫所陈,先王之言,若蚊虻雚雀之过乎前。”《人民文学》1978年第10期:“我要让蚊虻喝光你的血,咬烂你的肉,小崽子!”
《汉语大词典》:笼头(笼头) 拼音:lóng tóu
(1).套在牛马等头上用来系缰绳挂嚼子的用具。也叫络头。南史·隐逸传下·陶弘景:“唯画作两牛,一牛散放水草之间,一牛著金笼头,有人执绳,以杖驱之。”红楼梦第八二回:“ 宝玉 下学回来,见了 贾母 。 贾母 笑道:‘好了!如今野马上了笼头了。’”
(2).套在犯人头上的刑具。北史·毕义云传:“有孽子 善昭 ,性至凶顽,与 义云 侍婢奸通。搒掠无数,为其著笼头,系之庭树,食以刍秣,十馀日乃释之。”资治通鉴·齐高帝建元三年:“有司囚 法秀 ,加以笼头,铁锁无故自解。”
(3).戴在头上。 清 金农 《湘中杨隐士棻寄遗君山茶片奉答》诗之三:“笑他纱帽笼头坐,水厄虚名直浪传。”
《汉语大词典》:刍秣(刍秣) 拼音:chú mò
牛马的饲料。周礼·天官·大宰:“以九式均节财用……七曰刍秣之式。” 郑玄 注:“刍秣,养牛马禾谷也。”北史·王思政传:“于是修城郭,起楼橹,营田农,积刍秣,凡可以守御者皆具焉。” 清 刘鹗《〈老残游记〉自叙》:“马与牛,终岁勤苦,食不过刍秣。”
分类:牛马饲料
《汉语大词典》:刍豆(刍豆) 拼音:chú dòu
草和豆。指牛马的饲料。 宋 沈作哲 寓简卷三:“昔 刘景升 有大牛,重千斤,啖刍豆十倍常牛。”
分类:牛马饲料
《汉语大词典》:乌啄(乌啄) 拼音:wū zhuó
即轭。牛马等运物时架在脖子上的器具。《小尔雅·广器》:“衡,轭也。轭上者谓之乌啄。” 王煦 疏:“轭上为乌啄,犹辕上为龙,皆取其象也。” 葛其仁 疏证引释名·释车:“﹝枙﹞所以枙牛颈也。马曰乌啄,下向。又,马颈似乌开口向下啄物时也。” 唐 元稹 《当来日大难行》:“大牛竖,小牛横,乌啄牛背,足趺力儜?当来日,大难行。”
《汉语大词典》:谷量 拼音:gǔ liàng
谓以山谷计算牛马等牲畜。极言其多。语本史记·货殖列传:“ 乌氏裸 畜牧,及众,斥卖,求奇缯物,閒献遗戎王。戎王什倍其偿,与之畜,畜至用谷量马牛。” 裴骃 集解引 韦昭 曰:“满谷则具不复数。”魏书·尔朱荣传:“自是之后,日觉滋盛,牛羊驼马,色别为群,谷量而已。” 清 李必恒 《铙歌·破阵乐》:“峨峨甲仗高于山,孳畜谷量不知数。”
分类:牛马
《汉语大词典》:牧圉 拼音:mù yǔ
(1).牛马。借指播迁中的君王车驾。左传·僖公二十八年:“不有居者,谁守社稷?不有行者,谁捍牧圉?” 杜预 注:“牛曰牧,马曰圉。”旧唐书·杜让能传:“ 沙陀 逼京师, 僖宗 苍黄出幸。是夜 让能 宿直禁中,闻难作,步出从驾…… 让能 谢曰:‘臣家世历重任,蒙国厚恩,陛下不以臣愚,擢居近侍。临难苟免,臣之耻也;获捍牧圉,臣之幸也。’” 明 张煌言 《北征录》:“众以 李将军 无兵,恐虏骑突至,则无以捍牧圉,留余保障。”
(2).指养牛马的人。左传·襄公十四年:“大夫有贰宗,士有朋友,庶人工商、皂隶、牧圉皆有亲昵。”后汉书·第五伦传论:“然而君子侈不僭上,俭不偪下,岂尊临千里而与牧圉等庸乎?” 唐 欧阳詹 《唐天志》:“日月星辰,亦天之器物也;神祇精灵,亦天之牧圉、台隶也。” 明 刘基 《宝林同讲师渴马图歌》:“莝秣失时,罪在牧圉。”
(3).指牧地;边境。 唐 李德裕 《幽州纪圣功碑铭》:“ 雁门 之北, 羌 戎 杂处,濈濈群羊,茫茫大卤,纵其枭骑,惊我牧圉。”旧五代史·周书·孔知浚传:“ 知浚 抚士得宜,人皆尽力,故西疆无牧圉之失。”
(4).饲养牲畜。 宋 乐史 《广卓异记·罗宏信》:“ 罗宏信 初为本军步射小校,掌牧圉。” 清 蒲松龄 聊斋志异·念秧:“少年又以家口相失,夜无仆役,患不解牧圉。 王 因命仆代摄莝豆。”
《汉语大词典》:刍茭(刍茭) 拼音:chú jiāo
干草。牛马的词料。书·费誓:“ 鲁 人三郊三遂,峙乃刍茭。” 孔颖达 疏:“ 郑 云:‘茭,乾刍也。’” 宋 岳飞 《乞兵马粮食状》:“刍茭糗粮,一一窘乏。”清史稿·王杲传:“ 王杲 以三百人登台射 明 军, 明 军纵火,屋庐、刍茭悉焚,烟蔽天,诸部大溃。”
分类:干草牛马
《汉语大词典》:负轭(负轭) 拼音:fù è
(1).指驾车。轭,架在牛马颈上的横木。《淮南子·人间训》:“冬间无事,以伐林而积之,负轭而浮之河,是用民不得休息也。”《古诗十九首·明月皎夜光》:“南箕北有斗,牵牛不负轭。” 宋 梅尧臣 《苦雨》诗:“涂潦将埋轮,牛马困负轭。”
(2).借指牵牛星。 明 夏完淳 《七夕咏牛女》:“汉北有负轭,汉南有投杼。”
《汉语大词典》:自牢 拼音:zì láo
犹自防;自卫。牢,饲养牛马的栏圈。引申为防闲。北史·卫玄传:“出入须有兵卫,坐卧恒宜自牢也。今特给千兵,以充侍从。”
《汉语大词典》:车轭(车轭) 拼音:chē è
亦作“ 车枙 ”。 车辕前端用以扼牛马之颈的器具。韩非子·外储说左上:“ 郑县 人有得车轭者,而不知其名。”文选·张衡〈西京赋〉“商旅联槅,隐隐展展” 三国 吴 薛综 注:“言贾人多,车枙相连属。”
分类:车辕牛马
《汉语大词典》:骍牡(骍牡) 拼音:xīng mǔ
赤色的雄性牛马等。《诗·小雅·信南山》:“祭以清酒,从以骍牡,享于祖考。” 汉 应玚 《驰射赋》:“奕奕骍牡,既佶且闲。”
分类:牛马