龙川集-宋-陈亮卷八

卷八 第 1a 页 WYG1171-0561c.png
钦定四库全书
 龙川集卷八
       宋 陈亮 撰
 酌古论(四/)
 崔浩
古之所谓英雄之士者必有过人之智两军对垒临机
料之曲折备之此未足为智也天下有奇智者运筹于
掌握之间制胜于千里之外其始若甚茫然而其终无
卷八 第 1b 页 WYG1171-0561d.png
一不如其言者此其谙历者甚熟而所见者甚远也故
始而定计也人咸以为诞已而成功也人咸以为神徐
而究之则非诞非神而悉出于人情顾人弗之察耳夫
崔浩之佐魏料敌制胜变化无穷此其智之不可敌虽
子房无以远过也而其料柔然尤为奇中方太武将议
出征众皆难之浩肆辩诘之力遂其行且告人曰必克
但恐诸将琐琐前后顾虑致不能尽举耳已而果然使
浩临机料之可也而能先事料之者此果何术哉吾尝
卷八 第 2a 页 WYG1171-0562a.png
论之古之善料敌者必曰攻其所不戒击其所不备柔
然去魏数千里恃其绝远守备必懈吾卒然以兵临之
所谓迅雷不及掩耳震电不及瞑目彼将望风失措矣
此浩所以决知其克也然柔然之人贪而无亲轻而不
整胜不相逊败不相救一夫先奔万夫争溃此其习俗
然也魏师乘胜而进势如风雨所至奔败鸟窜兽伏各
逃其死柔然计穷气沮数日之间众未及聚谋未及生
徬徨四顾而莫知所以为禦使连兵急进以势迫之此
卷八 第 2b 页 WYG1171-0562b.png
虽犯天下之至危而可以得志然是举也唯明者为能
必之唯断者为能行之不明则利害显然而不见不断
则可否犹豫而不决夫投机之会间不容发有是二者
而何能投机哉太武之用兵动顾万全而其将若长孙
翰刘洁古弼之徒虽不为无谋而皆不能用权以求胜
故机会在前而或失之者有矣此浩之所为深忧也是
以先事料之言如有形庶临机之际或因吾言而能有
所决则举一国犹揭虚耳其功可胜道哉太武卒失其
卷八 第 3a 页 WYG1171-0562c.png
机使贻后悔彼非不知势之可进而自顾进军数千里
穷其巢穴人或死战或因险以要我或设伏以待我其
害殆未可以一二既不若全军而止他非所忧此则太
武与诸将之意也而不知事固有随机立权者乌可以
琐琐顾虑哉故夫浩之所料虽曰奇中要之皆出于人
情而太武失之耳唐太宗伐薛仁杲既破宗罗㬋于浅
水原遂以二千骑进逼城下仁杲遑遽出降盖以权术
迫之也太宗亦尝为诸将言之太宗之智则浩之故智
卷八 第 3b 页 WYG1171-0562d.png
也或用或不用成败之所不同欤嗟夫此英豪之权术
前人秘之而吾独论之者吾恐后世之以浩为神也
 李靖
兵有正有奇善审敌者然后识正奇之用敌坚则用正
敌脆则用奇正以挫之奇以掩之均胜之道也夫计里
而行尅日而战正也非吾之所谓正依险而伏乘间而
起奇也非吾之所谓奇奇正之说存乎兵制而已矣正
兵节制之兵也奇兵简捷之兵也节制之兵其法繁其
卷八 第 4a 页 WYG1171-0563a.png
行密隅落钩连曲折相对进无速奔退无遽走前者斗
后者治力后者进前者更休一以当十十以当百诈者
不能袭勇者不能突当之则破触之则摧此所谓正兵
而以挫坚敌也简捷之兵其法略其行疏号令简一表
里洞贯进如飙风退如疾电地险峻则鱼贯而进道迂
曲则雁行而进以一击百以百击万间者不及知能者
不及拒望之则恐遇之则溃此所谓奇兵而以掩脆敌
也然而奇兵以简捷寓节制非废节制也正兵以节制
卷八 第 4b 页 WYG1171-0563b.png
存简捷非弃简捷也唯善治戎者为能制之唯天下奇
才为能用之昔者李靖盖天下之奇才也平突厥以奇
兵而太宗问何以讨高丽则欲用正兵此其意晓然可
见矣颉利之敌脆敌也奇兵以临之使之不及拒苏文
之敌坚敌也正兵以临之则彼无所用其能矣故吾尝
谓诸葛孔明所用之兵无非正靖所用之兵无非奇其
亦以时之所遇有难易而敌之所当有坚脆欤请遂言
之东都之末英雄之都会也大者争雄小者固守孔明
卷八 第 5a 页 WYG1171-0563c.png
于是以正兵临之南收孟获七纵七擒西攻祁山三郡
响应一战而枭王双再出而走郭淮兵退木门张合追
之交锋而毙师次渭南司马懿拒之卒不敢决战其阵
堂堂其旗正正此非正兵不能然也隋室之季太宗独
雄之时也大者仅能自守小者至不能自立靖于是以
奇兵临之要险设伏而枭冉肇乘冰傅垒而破萧铣轻
兵至丹阳而公祐擒劲骑袭定襄而颉利走出其不意
掩其无备此非奇兵不能为也然靖亦尝一用正兵矣
卷八 第 5b 页 WYG1171-0563d.png
提师西征决策深入大战数十卒破吐谷浑此岂非正
兵欤将以是平高丽而不幸疾亟矣故吾尝谓自汉以
来识奇正而用者孔明与靖而已然非深晓机者孰肯
以吾言为信哉嗟夫奇兵之效捷正兵之效迂孔明非
不欲用奇也而时之难敌之坚势有所不可者彼郭淮
司马懿之徒未尝无诈谋也使吾以奇兵乘之彼亦将
设诈以覆我矣故孔明特挫之以正兵欲收功于数年
之后而不幸早丧论者见其功之不成遂以为不用奇
卷八 第 6a 页 WYG1171-0564a.png
之罪是所谓不能尽人之词而欲断其曲直也悲夫
 封常清
轻敌者用兵之大患也古之善用兵者士卒虽精兵革
虽锐其势虽足以扼敌人之喉而蹈敌人之膺而未尝
敢轻也设奇以破之伺隙而取之曲折谋虑常若有不
可当者而后可以全胜于天下使夫士卒未练兵革未
利震荡而势不足以当敌则彼固不敢轻矣轻之而败
非敌败之自败之也用兵而先之以自败可谓善用乎
卷八 第 6b 页 WYG1171-0564b.png
昔者开元之盛民不知兵士不知战者二十馀年一旦
禄山窃发乘其间而执其机盖逆兵一举而河北诸郡
悉为贼有矣当此之时虽韩白复出岂能当其锋哉而
封常清欲挑马箠渡河以取贼首志则锐矣不几于大
言以轻敌乎及下令募兵所得者皆市井庸保可聚而
不可用常清率之进守河阳断桥以抗贼贼军一至举
兵挫之已而大至力不能拒屡战屡北遂失河陜此则
常清有以取之也且善用兵者因其势而顺导之贼锋
卷八 第 7a 页 WYG1171-0564c.png
方锐而吾势盖弱而未振也处此之道当因其弱而柔
之敛兵不应婴城固守以挫其锐而后可图也故吾以
为河阳之桥可断而不必断也贼之前军可挫而不必
挫也使之自恃以为独强行行然长驱而进自毙其锋
而吾以全军制其后必胜之道也夫河阳陜郡潼关者
关中之三咽喉也是足以守矣方常清受命讨贼进兵
河阳荣王高仙芝之兵次其后为常清计者宜告之曰
高将军守陜郡荣王守潼关厉兵秣马各固其地而常
卷八 第 7b 页 WYG1171-0564d.png
清则筑却月城以守河阳训练士卒储粮糗浚沟固垒
清野以待之贼军至则敛兵不应设攻具则随机拒守
懈则击之退则蹑之食则掩之夜则袭之其馀应变之
道随机处置不及旬月而贼兵固毙矣颜杲卿真卿起
河北郭子仪李光弼起朔方已没郡县悉为国守而贼
之巢窟且危矣彼欲进不可欲退不能徬徨无所而固
将成禽使其不顾而进攻陜郡则吾以兵徐蹑其后彼
反兵拒吾而陜郡之兵又起击其背矣腹背受敌焉得
卷八 第 8a 页 WYG1171-0565a.png
而不败又使其率兵而遽退则吾檄召陜郡之兵共进
追之候其及河半济而后击之虽有勇者不能为贼禦
矣凡此者皆因弱成强而万全之计也不知出此以不
教之兵当方锐之贼以及于败既败而后告仙芝以贼
锐甚难与争锋呜呼常清何见之晚也常清败而仙芝
退守潼关明皇并戮之易以哥舒翰翰严兵守关贼不
获进而羸兵诱我以冀复出明皇不察亟令进兵翰执
之益坚而明皇督之益甚不得已涕泣而后出翰明知
卷八 第 8b 页 WYG1171-0565b.png
此贼为诱我矣固当因险设奇励士决战庶可以一胜
翰乃不然见其兵寡则易之行伍无列则笑之反入其
计而不悟官军一溃潼关失守而长安陷矣始常清以
轻敌而失河阳仙芝遂失陜郡翰复以轻敌而失潼关
使三咽喉绝而宗社几危贼党益炽阅数载而仅𠞰之
常清之罪其尤也夫善用兵者敌衰则一举而乘之敌
锐则示弱以挫之此兵之常势也常清号为知兵者而
欲一举以乘锐贼则亦何取于知兵者哉
卷八 第 9a 页 WYG1171-0565c.png
 马燧
昔之善攻人者使敌不得合虽合而有以破之则攻必
克矣夫攻者事之末患之端也智者不得已而后为之
使久而不克则敌将有乘其弊而起者此其为患殆未
可以一二言也然而智者善因危而设奇扼要害张形
势以破敌人之交一举而两毙之使声威功烈杰出乎
诸将之右此则天下后世将企仰之不暇而何敢訾议
哉昔者马燧之镇河东也策田悦之必反请出师以讨
卷八 第 9b 页 WYG1171-0565d.png
之出奇制胜奋斗无前虽淄青常冀合兵救之燧破之
如反掌耳燧能窘田悦于孤穷之中此其智勇固有大
过人者矣然力能得悦而不遂取之使得婴城固守悦
不足道也而魏为可惜魏据河北蔽捍诸镇唇齿相固
牢不可破桀骜不逊以执朝廷凡师出而辄无功者魏
不破也魏破则诸镇不足平矣当燧之时所谓一致之
机也燧乃失之使朱滔王武俊得乘间来救王师十万
一战而北燧殊无一谋以禦之岂其智至此而穷耶盖
卷八 第 10a 页 WYG1171-0566a.png
尝筹之悦屡败之馀气丧胆沮众不能阵谋不复生旬
日之间可坐而破也滔俊虽合兵以救不过三万五千
耳然滔性多疑易以势恐武俊匹夫之勇耳可一战而
擒也以燧之才而无养寇自资之心顾此三盗亦何足
灭哉且当此之时以兵𨽻燧者凡四将也使燧能留李
芃以围危窘之悦其势固足以破之矣而身率步兵去
魏百里据便地为壁以拒滔俊之兵兵至则坚壁不战
挫其初锐之锋别命李抱真率昭义之兵自洺下邢以
卷八 第 10b 页 WYG1171-0566b.png
指燕蓟李晟率神策之兵自博下贝以捣冀土复命张
孝忠康日知励兵秣马以助其势彼若能者则反兵自
救不能则迟疑不去二者必处一乎此矣使其反兵自
救则抱真与晟冲其膺燧又起而捣其背腹背受敌不
败何待若其迟疑不去则抱真等得优游以覆其巢穴
而燧坚壁以待其自毙彼其欲前不能欲退不可徬徨
无所而坐成擒滔俊擒则悦不攻而自破矣悦破则三
镇席捲而平矣三镇平则淄青之胆破矣命一辩士持
卷八 第 11a 页 WYG1171-0566c.png
天子之诏往谕之彼安得不束手听命哉夫然后分置
牧宰慰养居民使郡县之权悉统于朝廷则朱泚李希
烈亦无自而萌其奸矣由此观之燧之罪岂止于失田
悦哉昔者唐太宗伐王世充久之不下而窦建德率兵
救之太宗留万人以围世充身率劲兵以据虎牢扼建
德之喉使不得进乃命宇文士及率骑经贼阵之西驰
而南引而东以动其众乘其阵乱纵骑夹击之遂擒建
德而下世充自洛以东际河之北一旦而尽平之此可
卷八 第 11b 页 WYG1171-0566d.png
谓善破敌人之交者矣嗟夫以燧之才而不思伐交之
术乃复请济师使李怀光尽统神策之兵以往卒以骄
众失律而盗且乘间起于萧墙矣遂使李氏不见中州
之大定而诸镇世为不讨之贼燧之罪可胜诛哉唐史
臣曰燧贤者也天下以为可责故责之呜呼吾之意其
亦犹是也哉
 李愬
天下之事众人之所不敢为者有一人焉奋身而出为
卷八 第 12a 页 WYG1171-0567a.png
之必有术以处乎此矣虎者人之所共畏而不敢肆者
也而善养虎者狎而玩之如未始有可畏者此岂病狂
也哉盖其力足以制之而又能去其爪牙啖以肉饵使
之甘心焉故虽驱而用之而垂耳下首卒不敢动何者
有术以縻其心也夫将者天下之所难御者也御之必
以术而况于降将乎彼其心之不可测孰敢信用之哉
古之人盖亦有度其可用而用之者矣然亦未尝专倚
之以成功独李愬用三降将以擒吴元济当时之人皆
卷八 第 12b 页 WYG1171-0567b.png
谓其不可而愬独以为可遂决意用之卒能如其意之
所逆料不知者以为幸知之者以为神乃若愬则有术
以处乎此也何以言之敌人之将无故而降者此未可
信也恐其谋也至于势穷力屈而后就缚者盖可保其
无谋矣且此数子者亦一时之杰也不幸而事逆犹竭
忠以报之使其获背逆事顺则其忠报之心当何如哉
而又愬之才智足以驱之豁达足以容之愬复能待以
厚礼示之赤诚言笑无间洞见肺腑此南霁云所以眷
卷八 第 13a 页 WYG1171-0567c.png
眷于张巡而不肯去也数子者固巳甘为愬役矣虽然
李愬未足以縻其心也如丁士良之擒吴秀琳秀琳之
擒李祐其忠款固可见矣独李祐未有以縻其心而又
欲专倚之以谋蔡则其术不可不尽也故方其得祐也
诸将皆请杀之愬不听待之愈厚会霖雨不止将吏汹
然以为不杀祐之罚愬力不能胜乃表诸朝且言必杀
祐无与共诛蔡者诏释还之卒赖其用大将者三军之
纪纲也生杀予夺皆禀其令故虽天子之诏犹或不受
卷八 第 13b 页 WYG1171-0567d.png
而亦何畏于将吏之言乎使将吏必欲杀祐不过以色
辞拒之如嚣然不止则又从而戮之彼固不敢有辞矣
何至表诸朝而后用之哉吾于此识愬之心矣其心曰
吾之待祐者如此其厚也全祐者如此其至也将吏嚣
然不已吾力不能独胜复泣涕而送诸朝表言其必不
可杀此虽父母之所以生全祐者不过如是也祐安得
不竭其死力以报之哉虽啖以高爵胁以白刃固不肯
弃愬而就贼矣故其始也愬虽待之无间未使之佩剑
卷八 第 14a 页 WYG1171-0568a.png
统兵也及朝廷还之乃使佩刀出入帐下统六院锐士
而袭蔡之谋始定愬之心盖可见矣吾以是知古之英
豪所以临事机者未尝无术特其不以语人而人亦莫
之识也昔韩信背楚归汉高帝用之无以异于楚也及
滕公言之上亦未之奇使其愤怒而出亡然后命萧何
往追之何力言其可用乃以为大将夫以一将之亡而
丞相自追之人主骤用之信之心固甘为汉役矣其后
汉之所以定天下者皆信之力而蒯通武涉之说不得
卷八 第 14b 页 WYG1171-0568b.png
而间即其效也论者乃以为何之追信高帝不知也不
然何以反疑何之亡乎曾不知高帝失何如失左右手
然迟之一二日而不问者何也帝之心固可见矣嗟夫
古之人所以御降将者其术如此苟不思其术而欲遽
用之其不为所陷者几希矣
 桑维翰
以中国定中国以外裔攻外裔古之道也借外裔以平
中国此天下之末策生民之大患而究其本原乃出于
卷八 第 15a 页 WYG1171-0568c.png
明君贤臣者盖其事变迫于前不得已而为之姑以权
一时之宜未暇为天下后世虑也然其积也既深其来
也既远胶于见闻而为之益励一旦溃乱四出虽出于
百营而莫之能救是非可叹也欤故吾尝推原其事盖
肇于唐高祖成于郭子仪而极于桑维翰或难于创业
而资为声援或急于中兴而用为辅翼或迫于拒命而
倚为先驱皆所以权宜济变而速一时之功虽能快中
心之所欲而后世之被其患盖有不可胜道者此所谓虑
卷八 第 15b 页 WYG1171-0568d.png
不及远也且昔者汉高帝尝创业矣倡义草莽无置锥
之地虽纠合徒众以破强秦而百战百败危窘于项籍
者数矣然高帝之气未尝少慑合罢敝之卒据形势收
英雄卒困项籍而亡之未尝资外裔之声援也隋炀之
暴遍流于天下天下之人皆苦其刑而厌其秽德惟恐
其不速亡也苟能反其道虽徒手可以亡之而况太原
之众乎故夫资外裔之声援者唐高祖之罪也汉光武
尝中兴矣起自徒步无素合之众虽奋力鼓勇以破寻
卷八 第 16a 页 WYG1171-0569a.png
邑而群盗蜂起几见蹙于河北之盗矣然光武之心未
始或懈因思汉之民运筹略驱诸将卒举群盗而平之
未尝用外裔之辅翼也安史之恶彰闻于天下天下之
人皆欲食其肉而寝处其皮未尝一日忘之也苟能顺
其势虽尺箠可以夷之而况灵武之众乎故夫用外裔
之辅翼者是郭子仪之罪也至于拒命者虽忠臣义士
之所必不为而古之人盖亦有因时而为之者孙权是
也曹公乘举荆之势率八十万之众直造长江挟天子
卷八 第 16b 页 WYG1171-0569b.png
之令以责其贡之不入此其大势未易与敌也权壮勇
敢为遽命周瑜往禦之运奇奋巧大败其众虽能遏其
敌不能遂兼天下而常以江东之众与中国抗衡非有
为之先驱者也潞王以非姓而继大统淫秽暴虐天下
所明知也张敬达以庸琐之才统兵以攻石敬塘其势
未足以直曹操之万一也为维翰计者当一举太原之
众运奇奋巧以破敬达乃急下太行抵怀孟塞虎牢示
天下以形势檄诸镇而犄角则区区之唐亦何足灭哉
卷八 第 17a 页 WYG1171-0569c.png
此则磊磊落落千载一时之功也何至于北面外裔请
救以示弱哉北面犹可也复割卢龙以遗之使外裔有
轻中国之心长驱径入习以为常原情定罪维翰可胜
诛哉故自汉以来外裔之犯边者盖亦有之矣西不过
雁门定襄东不过渔阳上谷未有长驱深入者也自唐
始有之故虽太宗盛时颉利之兵直次渭水其后径犯
长安者代不绝也盖自唐高祖而降急于有功求其为
援使之得骋志于中州彼乐其中州之繁华而谓其易
卷八 第 17b 页 WYG1171-0569d.png
与也故常心吞而气䠞之是以长驱深入无所顾惮使
中州之人世被其毒至于今犹未已也或曰乱自晋有
之岂曰唐哉曰越塞而犯中原者唐始有之吾恶中原
之乱于外裔故推原三人之罪如此然此三人者特欲
速一时之功亦不知祸患之至于此极使其诚知之则
彼亦安肯为之哉繇是观之举大事者果不可以欲速
成也
 余于是时年十八九矣而胸中多事已如此宜其不
卷八 第 18a 页 WYG1171-0570a.png
 易平也正使得如志后将何以继之独曹公一论为
 之反复数过
 
 
 
 
 
 
卷八 第 18b 页 WYG1171-0570b.png
 
 
 
 
 
 
 
 龙川集卷八