龙川集-宋-陈亮卷一

卷一 第 1a 页 WYG1171-0499a.png
钦定四库全书
 龙川集卷一
             宋 陈亮 撰
 书疏
  上孝宗皇帝第一书
臣窃惟中国天地之正气也天命之所钟也人心之所
会也衣冠礼乐之所萃也百代帝王之所以相承也虽
挈中国衣冠礼乐而寓之偏方天命人心犹有所系岂
卷一 第 1b 页 WYG1171-0499b.png
以是为可久安而无事也使其君臣上下苟一朝之安
而息心于一隅凡其志虑之经营一切置中国于度外
如元气偏注一肢其他肢体往往萎枯而不自觉矣则
其所谓一肢者又何恃而能久存哉天地之正气郁遏
而久不得骋必将有所发泄而天命人心固非偏方之
所可久系也东晋自元帝息心于一隅中国无岁不寻
干戈然渊勒遂无遗种而悯怀之痛犹有所诿以安也
晋之植根本无可言者而江左诸臣若祖逖周访陶侃
卷一 第 2a 页 WYG1171-0499c.png
庾翼之徒皆有虎视河洛之意而桓温之师西至灞上
东至枋头又于其间修陵寝于洛阳盖犹未尽置中国
于度外也故刘裕竟能一平河洛而后晋亡百年之间
其事既已如此而天地之正气固将有所发泄矣元魏
起而承之孝文遂定都洛阳以修中国之衣冠礼乐而
江左衣冠礼乐之旧非复天命人心之所系矣是以一
天下者卒在西北而不在东南天人之际岂不甚可畏
哉一日之苟安数百年之大患也恭惟我国家二百年
卷一 第 2b 页 WYG1171-0499d.png
太平之基三代之所无也二圣北狩之痛汉唐之所未
有也方南渡之初君臣上下痛心疾首誓不与敌俱生
卒能以奔败之馀而胜百战之敌及秦桧倡邪议以沮
之忠臣义士斥死南方而天下之气惰矣三十年之馀
虽西北流寓皆抱孙长息于东南而君父之大雠一切
不复关念丙午丁未之变距今尚以为远而靖康皇帝
之祸盖陛下即位之前一年也独陛下奋身不顾志在
恢复而天下之人安然如无事时方口议腹非以陛下
卷一 第 3a 页 WYG1171-0500a.png
为喜功名而不恤后患虽陛下亦不能以崇高之势而
独胜之隐忍以至于今又十有七年矣昔者春秋之时
君臣父子相戕杀之祸举一世皆安之而孔子独以为
三纲既绝则人道遂为禽兽皇皇奔走义不能以一朝
安然卒于无所遇而发其志于春秋之书犹能以惧乱
臣贼子今者举一世而忘君父之大雠此岂人道之所
可安乎使学者知学孔子当迫陛下以有为决不沮陛
下以苟安也南师之不出于今几年矣天地之正气抑
卷一 第 3b 页 WYG1171-0500b.png
郁而不得泄岂以堂堂中国而五十年之间无一豪杰
之能自奋哉其势必有时而发泄矣苟国家不能起而
承之必将有承之者矣不可恃衣冠礼乐之旧祖宗积
累之深以为天命人心可以安坐而久系也皇天无亲
惟德是辅民心无常惟惠之怀自三代圣人皆知其为
甚可畏也春秋之末齐晋秦楚皆衰诸侯往往困于陪
臣而不自振当此之时虽如鲁卫之邦苟能举大义以
正诸侯则天下可以一指麾而定也孔子惓惓斯世而
卷一 第 4a 页 WYG1171-0500c.png
卒莫能用吴越起于蛮貊之小邦而举兵以临齐晋如
履无人之地遂伯诸侯黄池之会孔子之所甚痛也天
地之气发泄于蛮貊之小邦可以明中国之无人矣王
通有言黎民怀之三才其舍诸此今世儒者之所未讲
也今敌人之植根既久不可以一举而遂灭国家之大
势未张不可以一朝而大举而人情皆便于通和者劝
陛下积财养兵以待时也臣以为通和者所以成上下
之苟安而为妄庸两售之地宜其为人情之所甚便也
卷一 第 4b 页 WYG1171-0500d.png
自和好之成十有馀年凡今日之指画方略者他日将
用之以坐筹也今日之击毬射雕者他日将用之以决
胜也府库充满无非财也甲胄鲜明无非兵也使兵端
一开则其迹败矣何者人才以用而见其能否安坐而
能者不足恃也兵食以用而见其盈虚安坐而盈者不
足恃也而朝廷方幸一旦之无事庸愚龌龊之人皆得
以守格令行文书以奉陛下之使令而陛下亦幸其易
制而无他也徒使度外之士摈弃而不得骋日月蹉跎
卷一 第 5a 页 WYG1171-0501a.png
而老将至矣臣故曰通和者所以成上下之苟安而为
妄庸两售之地也东晋百年之间未尝与敌通和也故
其臣东西驰骋而多可用之才今和好一不通而朝野
之论常如敌兵之在境惟恐其不得和也虽陛下亦不
得而不和矣昔者敌人草居野处往来无常能使人不
知所备而兵无日不可出也今也城郭宫室政教号令
一切不异于中国点兵聚粮文移往返动涉岁月一方
有警三边骚动此岂能岁出师以扰我乎是固不知势
卷一 第 5b 页 WYG1171-0501b.png
者之论也然使朝野常如敌兵之在境乃国家之福而
英雄所用以争天下之机也执事者胡为速和以惰其
心乎晋楚之战于邲也栾书以为楚自克庸以来其君
无日不讨国人而训之于民生之不易祸至之无日戒
惧之不可以怠在军无日不讨军实而伸儆之于胜之
不可保纣之百克而卒无后晋楚之弭兵于宋也子罕
以为兵所以威不轨而昭文德也圣人以兴乱人以废
废兴存亡昏明之术皆兵之繇也而求去之是以诬道
卷一 第 6a 页 WYG1171-0501c.png
蔽诸侯也夫惟人心之不可惰兵之不可废故虽成康
之太平犹有所谓四征不庭张皇六师者此李沆之所
以深不愿真宗皇帝之与敌和亲也况南北角立之时
而废兵以惰人心使之安于忘君父之大雠而置中国
于度外徒以便妄庸之人则执事者之失策亦甚矣陛
下何不明大义而慨然绝和亲之议哉贬损乘舆却御
正殿痛自克责誓必复雠以励群臣以振天下之气以
动中原之心虽未出兵而人心不敢惰矣东西驰骋而
卷一 第 6b 页 WYG1171-0501d.png
人才出矣盈虚相补而兵食见矣狂妄之辞不攻而自
息懦庸之夫不却而自退缩矣当有度外之士起而惟
陛下之所欲用矣是云合响应之势而非可安坐而致
也臣请为陛下陈国家立国之本末而开今日大有为
之略论天下形势之消长而决今日大有为之机伏惟
陛下试幸听之唐自肃代以后上失其柄而藩镇自相
雄长擅其土地人民用其甲兵财赋官爵惟其所命而
人才亦各尽心于其所事卒以成君弱臣强正统数易
卷一 第 7a 页 WYG1171-0502a.png
之祸艺祖皇帝一兴而四方次第平藩镇拱手以趋约
束使列郡各得自达于京师以京官权知三年一易财
归于漕司而兵各归于郡朝廷以一纸下郡国如臂之
使指无有留难自管库微职必命于朝廷而天下之势
一矣故京师当宿重兵以为固而郡国亦各有禁军无
非天子所以自守其地也兵皆天子之兵财皆天子之
财官皆天子之官民皆天子之民纲纪总摄法令明备
郡县不得以一事自专也士以尺度而取官以资格而
卷一 第 7b 页 WYG1171-0502b.png
进不求度外之奇才不慕绝世之隽功天子蚤夜忧勤
于上以礼义廉耻婴士大夫之心以仁义公恕厚斯民
之生举天下皆繇于规矩准绳之中而二百年太平之
基从此而立然敌遂得与中国抗衡俨然为南北两朝
微澶渊之战则我国之势寖微根本虽厚而不可立矣
故庆历增币之事富弼以为朝廷之大耻而终身不敢
自论其劳盖征令是主上之操也供贡是臣下之礼也
敌人之所以卒胜我国者其积有渐也立国之初其势
卷一 第 8a 页 WYG1171-0502c.png
故必至此故我祖宗常严庙堂而尊祖法臣宽郡县而
重守令于文法之内未尝折困天下之富商巨室于格
律之外有以容奖天下之英伟奇杰皆所以助立国之
势而为不虞之备也庆历诸臣亦尝愤中国之势不振
矣而其大要则使群臣争进其说更法易令而庙堂轻
矣严按察之权邀功生事而郡县又轻矣岂惟于立国
之势无所助又从而朘削之虽微章得象陈执中以排
沮其事亦安得而不自沮哉独其破去旧例以不次用
卷一 第 8b 页 WYG1171-0502d.png
人而劝农桑务宽大为有合于因革之宜而其大要已
非矣此所以不能洗中国之耻而卒发神宗皇帝之大
愤也王安石以正法度之说首合圣意而其实则欲籍
天下之兵尽归于朝廷别行教阅以为强也括郡县之
利尽入于朝廷别行封桩以为富也青苗之政惟恐富
民之不困也均输之法惟恐商贾之不折也罪无大小
动辄兴狱而士大夫缄口畏事矣西北两边至使大臣
经画而豪杰耻于为役矣徒使神宗皇帝见兵财之数
卷一 第 9a 页 WYG1171-0503a.png
既多锐然南征北伐卒乖圣意而天下之势实未尝振
也彼盖不知朝廷立国之势正患文为之太密事权之
太分郡县太轻而委琐不足恃兵财太关于上而重迟
不易举祖宗惟用前四者以助其势而安石竭之不遗
馀力不知立国之本末者真不足以谋国也元祐绍圣
一反一覆而卒为外裔侵侮之资尚何望其振中国以
威外裔哉南渡以来大抵遵祖宗之旧虽微有因革增
损不足为轻重有无如赵鼎诸臣固已不究变通之理
卷一 第 9b 页 WYG1171-0503b.png
而况秦桧尽取而沮毁之忍耻事雠饰太平于一隅以
为欺其罪可胜诛哉陛下愤王业之屈于一隅励志复
雠而不免籍天下之兵以为强括郡县之利以为富加
惠百姓而富人无五年之积不重征税而大商无巨万
之藏国势日以困竭臣恐尺籍之兵府库之财不足以
支一旦之用也陛下早朝晏罢以冀中兴日月之功而
以绳墨取人以文法莅事圣断裁制中外而大臣充位
胥吏坐行条令而百司逃责人才日以阘茸臣恐程文
卷一 第 10a 页 WYG1171-0503c.png
之士资格之官不足以当度外之用也艺祖皇帝经画
天下之大略太宗皇帝已不能尽用臣不敢尽具之纸
墨今其遗意岂无望于陛下也陛下苟推原其意而行
之可以开社稷数百年之基而况于复故物乎不然维
持之具既穷臣恐祖宗之积累亦不足恃也陛下试幸
令臣毕陈于前则今日大有为之略必知所处矣夫吴
蜀天地之偏气也钱塘又吴之一隅也当唐之衰而钱
镠以闾巷之雄起王其地自以不能独立常朝事中国
卷一 第 10b 页 WYG1171-0503d.png
以为重及我宋受命俶以其家入京师而自献其土故
钱塘终始五代被兵最少而二百年之间人物日以繁
盛遂甲于东南及建炎绍兴之间为六飞所驻之地当
时论者固已疑其不可以张形势而事恢复也秦桧又
从而备百司庶府以讲礼乐于其中其风俗固已华靡
士大夫又从而治园囿台榭以乐其生于干戈之馀上
下宴安而钱塘为乐国矣一隙之地本不足以容万乘
而镇压且五十年山川之气盖亦发泄而无馀矣故谷
卷一 第 11a 页 WYG1171-0504a.png
粟桑麻丝枲之利岁耗于一岁禽兽鱼鳖草木之生日
微于一日而上下不以为异也公卿将相大抵多江浙
闽蜀之人而人才亦日以凡下场屋之士以十万数而
文墨小异已足以称雄于其间矣陛下据钱塘巳耗之
气用闽浙日衰之士而欲鼓东南习安脆弱之众北向
以争中原臣是以知其难也荆襄之地在春秋时楚用
以虎视齐晋而齐晋不能屈也及战国之际独能与秦
争帝其后三百馀年而光武起于南阳同时共事往往
卷一 第 11b 页 WYG1171-0504b.png
多南阳故人又二百馀年遂为三国交据之地诸葛亮
由此起辅先主荆楚之士从之如云而汉氏赖以复存
于蜀周瑜鲁肃吕蒙陆逊陆抗邓艾羊祜皆以其地显
名又百馀年而晋氏南渡荆雍常雄于东南往往倚以
为强梁竟以此伐齐及其气发泄无馀而隋唐以来遂
为偏方下州五代之际高氏独常臣事诸国本朝二百
年之间降为荒落之邦北连许汝民居稀少土产痹薄
人才之能通姓名于上国者如晨星之相望况至于建
卷一 第 12a 页 WYG1171-0504c.png
炎绍兴之际群盗出没于其间而被祸尤极以迄于今
虽南北分画交据往往又置于不足用民食无所从出
而兵不可繇此而进议者或以为忧而不知其势之足
用也其地虽要为偏方然未有偏方之气五六百年而
不发泄者况其东通吴会西连巴蜀南极湖湘北控关
洛左右伸缩皆足为进取之机今诚能开垦其地洗濯
其人以发泄其气而用之使足以接关洛之气则可以
争衡于中国矣是亦形势消长之常数也陛下慨然移
卷一 第 12b 页 WYG1171-0504d.png
都建邺百司庶府皆从草创军国之仪皆从简略又作
行宫于武昌以示不敢宁居之意常以江淮之师为敌
人侵轶之备而精择一人之沈鸷有谋开豁无他者委
以荆襄之任宽其文法听其废置抚摩振厉于三数年
之间则国家之势成矣至于相时弛张以就形势者有
非书之所能尽载也石晋失卢龙一道以成开运之祸
盖丙午丁未岁也明年艺祖皇帝始从郭太祖征伐卒
以平定天下其后契丹以甲辰败于澶渊而丁未戊申
卷一 第 13a 页 WYG1171-0505a.png
之间真宗皇帝东封西祀以告太平盖本朝极盛之时
也又六十年而神宗皇帝实以丁未岁即位国家之事
于是一变矣又六十年而丙午丁未遂为靖康之祸天
独启陛下于是年而又启陛下以北向复雠之志今者
去丙午丁未近在十年间尔天道六十年一变陛下岂
可不有以应其变乎此诚今日大有为之机不可苟安
以玩岁月也臣不佞自少有驱驰四方之志常欲求天
下豪杰之士而与之论今日之大计盖尝数至行都而
卷一 第 13b 页 WYG1171-0505b.png
人物如林其论皆不足以起人意臣是以知陛下大有
为之志孤矣辛卯壬辰之间始退而穷天地造化之初
考古今沿革之变以推极皇帝王伯之道而得汉魏晋
唐长短之繇天人之际昭昭然可察而知也始悟今世
之儒士自以为得正心诚意之学者皆疯痹不知痛痒
之人也举一世安于君父之雠而方低头拱手以谈性
命不知何者谓之性命乎陛下接之而不任以事臣于
是服陛下之仁又悟今世之才臣自以为得富国强兵
卷一 第 14a 页 WYG1171-0505c.png
之术者皆狂惑以肆叫呼之人也不以暇时讲究立国
之本末而方扬眉伸气以论富强不知何者谓之富强
乎陛下察之而不敢尽用臣于是服陛下之明陛下厉
志复雠足以对天命笃于仁爱足以结民心而又仁明
足以临照群臣一偏之论此百代之英主也今乃驱委
庸人笼络小儒以迁延大有为之岁月臣不胜愤悱是
以忘其贱而献其愚陛下诚令臣毕陈其前岂惟臣区
区之愿将天地之神祖宗之灵实与闻之干冒天威罪
卷一 第 14b 页 WYG1171-0505d.png
当万死
  上孝宗皇帝第二书
臣尝叹西周之末犬戎之祸盖天地之大变国家之深
耻臣子之至痛也平王东迁以来使其痛内切于心必
将因臣子之愤藉晋郑之势以告哀于天下之诸侯以
大义责其兴师以奖王室其不至者天下共诛之则可
以扫荡犬戎洗国家之耻而舒臣子之愤矣然后正纪
纲修法度亲鲁卫以和柔中国命齐晋为方伯以纠合
卷一 第 15a 页 WYG1171-0506a.png
天下之诸侯文武之迹可寻东周之业可兴也今乃即
安于洛邑虽周民赖以粗安宗祀赖以不绝然使其臣
子忘君父之大雠而置天下之诸侯于度外周之名号
虽存而其实则𦕈然一列国耳当平王在位之时世之
君子尚意其犹有待也及待之四十九年而士君子之
望亦衰矣天子之命令不足以制诸侯则其互相吞灭
盖其势之所必至也天下不明于复雠之义则其君臣
父子相贼杀习以为常而不之怪也孔子伤宗周之无
卷一 第 15b 页 WYG1171-0506b.png
主痛人道之将绝而作春秋其书天王之义严矣书其
有所求者明天王之不可失其柄也其书讨贼之义严
矣贼不讨不书葬者明一国之无臣子也一人讨贼而
以众书者示夫人之皆可得而讨也天子既不能以保
天下之民而一国各自以有其民其君之有志于民而
闵雨者必书无志于民而不闵雨者必书土功必书饥
馑必书孔子之心未尝不庶几天下之民一日之获瘳
也是君道之大端而圣人望天下与来世者可谓深切
卷一 第 16a 页 WYG1171-0506c.png
著明矣臣恭惟皇帝陛下厉志复雠不肯即安于一隅
是有大功于社稷也而天下之经生学士讲先王之道
者反不足以明陛下之心陛下笃意恤民每遇水旱忧
见颜色是有大德于天下也而天下之才臣智士趋当
世之务者又不足以明陛下之义论恢复则曰修德待
时论富强则曰节用爱人论治则曰正心论事则曰守
法君以从谏务学为美臣以识心见性为贤论安言计
动引圣人举一世谓之正论而经生学士合为一辞以
卷一 第 16b 页 WYG1171-0506d.png
摩切陛下者也夫岂知安一隅之地则不足以承天命
忘君父之雠则不足以立人道民穷兵疲而事不可已
者不可以常理论消息盈虚而与时偕行者不可以常
法拘持天下之正论而不足以明天下之大义宜其取
轻于陛下也论恢复则曰精间谍结豪望论富强则曰
广招募括隐漏论治则曰立志论事则曰从权君以驾
驭笼络为明臣以奋励驰驱为最察事见情自许豪杰
举一世谓之奇论而才臣智士合为一辞以撼动陛下
卷一 第 17a 页 WYG1171-0507a.png
者也夫岂知坐钱塘浮侈之隅以图中原则非其地用
东南习安之众以行进取则非其人财止于府库则不
足以通天下之有无兵止于尺籍则不足以兼天下之
勇怯为天下之奇论而无取于办天下之大计此所以
取疑于陛下者也三光五岳之气分而人才之高者止
于如此经生学士既揆之以大义而取轻才臣智士又
权之以大计而取疑陛下始不知所仗而有独运四海
之意矣故左右亲信之臣又得以窥意向而效忠款陛
卷一 第 17b 页 WYG1171-0507b.png
下喜其颐指如意而士大夫亦喜其有言之易达也是以
附会之风寖长而陛下之大权移矣寻常无过之人安然
坐庙堂而奉使令陛下幸其易制无他而天下之人亦
幸其苟安而无事也是以迁延之计遂行而陛下大有
为之志乖矣陛下励志复雠有大功于社稷笃意恤民
有大德于天下而卒不免笼络小儒驱委庸人以迁延
大有为之岁月此臣之所以不胜忠愤而斋沐裁书择
今者丁巳而献之阙下愿得望见颜色陈国家立国之
卷一 第 18a 页 WYG1171-0507c.png
本末而开大有为之略论天下形势之消长而决大有
为之机务合于艺祖皇帝经画天下之本旨然八日待
命而未有闻焉匹夫匹妇不获自尽民主罔与成厥功
使天下之言者越月踰时而后得报在安平无事之时
犹且不可今者当陛下大有为之际陈天下之大义献
天下之大计而八日不得命焉臣恐天下之豪杰得以
测陛下之意向而云合响应之势不得而成矣陛下积
财养兵志在灭敌而不免与之通和以俟时固已不足
卷一 第 18b 页 WYG1171-0507d.png
以动天下之心矣故既和而聚财人反以为厉民既和
而练兵人反以为动众举足造事皆足以致人之疑议
者惟其不明大义以示之而后大计不可得而立也苟
又无意于臣之言则天下愈不知所向矣张浚始终任
事竟无一功可论而天下之儿童妇女不谋同辞皆以
为社稷之臣彼其誓不与敌俱生百败而不折者诚有
以合于天人之心也秦桧专权二十馀年东南赖以无
事而天下之儿童妇女不谋同辞皆以为国之贼彼其
卷一 第 19a 页 WYG1171-0508a.png
忘君父之雠而置中国于度外者其违天人之心亦甚
矣陛下将以办天下之大计而大义未足以震动天下
亦执事者之所当蚤正而预计也臣区区之心皆已具
之前书惟陛下财幸
  上孝宗皇帝第三书
臣窃惟艺祖皇帝经画天下之大略盖将上承周汉之
治太宗皇帝一切律之于规矩准绳之内以立百五六
十年太平之基至于今日而不思所以变而通之则维
卷一 第 19b 页 WYG1171-0508b.png
持之具穷矣举浙江闽广之士亡虑十四五万数蜀不
与焉而龌龊拘挛日甚于一日选人之在铨者殆以万
计而侥倖之原未有穷已财用之入倍于承平之时而
费于养兵者十之九兵不足用而民日以困非必道微
俗薄而至此也盖本朝维持之具二百年之馀其势固必
至此艺祖皇帝固已逆知之矣使天下安平无事犹将
望陛下变而通之而况版舆之地半入于外裔国家之
耻未雪而臣子之痛未伸天锡陛下以非常之智勇而
卷一 第 20a 页 WYG1171-0508c.png
又启陛下以北向复雠之意乃欲因今之势而有为焉
此所以十有七年之间圣虑愈劳而取效愈远也群臣
既不足以望清光而草茅贱士不胜忧国之心私以为
陛下春秋五十有二经天下之事变为已多阅天下之
义理为已熟举足造事必不伤国家之大体叩囊底之
智犹足以办此强敌六十以往顾将望一日之安而亦
何忍遗患于后人乎臣以为拘挛龌龊之中其势当有
卓然自奋于草茅而开悟圣聪者臣不自量其分之不
卷一 第 20b 页 WYG1171-0508d.png
足而窃有志焉是以具国家社稷之大计质之天地鬼
神而献之阙下陛下亦卓然拔之群言之中特命大臣
察其所欲言之意臣妄意国家维持之具至今日而穷
而艺祖皇帝经画天下之大指犹可恃以长久苟推原
其意而变通之则恢复不足为矣然而变通之道有三
有可以迁延数十年之策有可以为百五六十年之计
有可以复开数百年之基事势昭然而效见殊绝非陛
下聪明度越百代决不能一二以听之臣不敢泄之大
卷一 第 21a 页 WYG1171-0509a.png
臣之前而大臣拱手称旨以问臣亦姑取其大体之可
言者三事以答之而草茅亦不自知其开口触讳也其
一曰二圣北狩之痛盖国家之大耻而天下之公愤也
五十年之馀虽天下之气销铄颓惰不复知雠耻之当
念正在主上与二三大臣振作其气以泄其愤使人人
如报私雠此春秋书卫人杀州吁之意也若祗与一二
臣为密是以天下之公愤而私自为计恐不足以感动
天人之心恢复之事亦恐茫然未知攸济耳其二曰国
卷一 第 21b 页 WYG1171-0509b.png
家之规模使天下奉规矩准绳以从事群臣救过之不
给而何暇展布四体以求济度外之功哉故其势必至
于委靡而不振五代之际兵财之柄倒持于下艺祖皇
帝束之于上以定祸乱后世不原其意束之不已故郡
县空虚而本末俱弱今不变其势而求恢复虽一旦得
精兵数十万得财数万万计而恢复之期愈远就使敌
人尽举河南之地以还我亦恐不能守耳其三曰艺祖
皇帝用天下之士人以易武臣之任事者而五代之乱
卷一 第 22a 页 WYG1171-0509c.png
不崇朝而定故本朝以儒立国而儒道之振独优于前
代今天下之士烂熟委靡诚可厌恶正在主上与二三
大臣反其道以教之作其气以养之使临事不至乏才
随才皆足有用则立国之规模不至戾艺祖皇帝之本
旨而东西驰驱以定祸乱不必专在武臣也前汉以军
吏立国而用儒以致太平要之人各有家法未易轻动
惟在变而通之耳天下大势之所趋非人力之所能移
也臣之所以为大臣论者其大略如此而所谓数十年
卷一 第 22b 页 WYG1171-0509d.png
之策百五六十年之计数百年之基与夫恢复之形势
事大体重苟未决之圣心则不可泄之大臣之前也故
止陈其大略之可言者三事以答之二三大臣已相顾
骇然而臣亦惶恐而退疏远草茅宁复有路以望清光
乎马周一时琐琐之才也太宗喜其为常何陈事召使
面对未至之间使者连数辈趣之使有能为太宗开礼
乐法度者其召之当不容喘矣陛下聪明迈越太宗而
拔臣于群言混淆之中孤立以行一意卒不免泯没而
卷一 第 23a 页 WYG1171-0510a.png
止其罪在臣之踪迹不明有以误陛下也臣本太学诸
生自忧制以来退而读书者六七年矣虽蚤夜以求皇
帝王伯之略而科举之文不合于程度不止也去年一
发其狂论于小试之间满学之士口语纷然至腾谤以
动朝路数月而未巳而为之学官者迄今进退未有据
也臣自是始弃学校而决归耕之计矣旋复自念数年
之间所学云何而陛下之心臣独又知之苟徒恤一世
之谤而不为陛下一陈国家社稷之大计将得罪于天
卷一 第 23b 页 WYG1171-0510b.png
地之神与艺祖皇帝在天之灵而不可解是故昩于一
来旧名已在学校之籍于法不得以上书言事使臣有
一毫攫取爵禄之心以臣所习科举之文更一二试而
考官又平心以考之则亦随例得之矣何忍假数百年
社稷之大计以为一日之侥倖而徒以累陛下哉世固
有却万钟之禄而不受者亦有争一钱以至于相杀者
人情相去之远何啻于十百千万也而臣欲持空言以
自明亦浅矣然审察十日而不得自便之命臣将无以
卷一 第 24a 页 WYG1171-0510c.png
自见于山林之士徒以伤陛下招致天下豪杰之道臣
今更待罪三日而后渡江誓将终老田亩以弭群论以
报陛下拔臣言于众中之恩故昩死拜书以辞于阙下
臣阖门数十口去行都无四百里当席稿私室以听雷
霆之诛干冒天威罪当万死
  戊申再上孝宗皇帝书
臣闻有非常之人然后可以建非常之功求非常之功
而用常才出常计举常事以应之者不待智者而后知
卷一 第 24b 页 WYG1171-0510d.png
其不济也前史有言非常之原黎民惧焉古之英豪岂
乐于惊世骇俗哉盖不有以新天下之耳目易斯民之
志虑则吾之所求亦泛泛焉而已耳皇天全付予有家
而半没于外裔此君天下者之所当耻者春秋许九世
复雠而再世则不问此为人后嗣者之所当愤也中国
圣贤之所建置而悉听其陆沉此英雄豪杰之所当同
以为病也秦桧以和误国二十馀年而天下之气索然
而无馀矣陛下慨然有削平宇内之志又二十馀年而
卷一 第 25a 页 WYG1171-0511a.png
天下之士始知所向其有功德于宗庙社稷者非臣区
区之所能诵说其万一也高宗皇帝春秋既高陛下不
欲大举以惊动慈颜仰心俯首以致色养圣孝之盛书
册之所未有也今者高宗皇帝既已祔庙天下之英雄
豪杰皆仰首以观陛下之举动陛下其忍使二十年间
所以作天下之气者一旦而复索然乎天下不可以坐
取也兵不可以常胜也驱驰运动又非年高德尊者之
所宜也东宫居曰监国行曰抚军陛下近者以宅忧之
卷一 第 25b 页 WYG1171-0511b.png
故特命东宫以监国天下之论皆以为事有是非可否而
父子之际至难言也东宫聪明睿知而四十之年不必
试以事也故东宫不敢安而陛下亦知其难矣陛下何
不于此时命东宫为抚军大将军岁巡建邺使之兼统
诸司尽护诸将置长史司马以专其劳而陛下于宅忧
之馀运用人才均调天下以应无穷之变此肃宗所以
命广平王之故事也兵虽未出而圣意振动天下之英
雄豪杰靡然知所向矣天下知所向则吾之驰驱运动
卷一 第 26a 页 WYG1171-0511c.png
亦有所凭藉矣臣请为陛下论天下之形势而后知江
南之不必忧和议之不必守敌人之不足畏而书生之
论不足凭也臣闻吴会者晋人以为不可都而钱镠据
之以抗四邻盖自毗陵而外不能有也其地南有浙江
西有崇山峻岭东北则有重湖沮洳而松江震泽横亘
其前虽有戎马百万何所用之此钱镠所恃以为安而
国家六十年都之而无外忧者也独海道可以径达吴
会而海道之险吴儿习舟楫者之所畏敌人能以轻师
卷一 第 26b 页 WYG1171-0511d.png
而径至乎破人家国而止可用其轻师乎书生以为江
南不易保者是真儿女子之论也臣尝疑书册不足凭
故尝一到京口建邺登高四望深识天地设险之意而
古今之论为未尽也京口连冈三面而大江横陈江旁
极目千里其势大略如虎之出穴而非若穴之藏虎也
昔人以为京口酒可饮兵可用而北府之兵为天下雄
盖其地势当然而人善用之耳臣虽不到采石其地与
与京口股肱建邺必有据险临前之势而非止于斤斤
卷一 第 27a 页 WYG1171-0512a.png
自守者也天岂使南方自限于一江之表而不使与中
国而为一哉江旁极目千里固将使谋夫勇士得以展
布四体以与中国争衡者也韩世忠顿兵八万于山阳
如老罴之当道而淮东赖以安寝此守淮东之要法也
天下有变则长驱而用之耳若一一欲堑而守之分兵
而据之出奇设险如兔之护窟势分力弱反以成戎马
长驱之势耳是以二十年间纷纷献策以劳圣虑而卒
无一成虽成亦不足恃者不知所以用淮东之势者也
卷一 第 27b 页 WYG1171-0512b.png
而书生便以为长淮不易守者是亦问道于盲之类耳
自晋之永嘉以迄于隋之开皇其在南则定建邺为都
更六姓而天下分裂者三百馀年南师之谋北者不知
其几北师之谋南者盖亦甚有数而南北通和之时则
绝无而仅有未闻有如今日之岌岌然以北方为可畏
以南方为可忧一日不和则君臣上下朝不能以谋夕
也罪在于书生之不识形势并与夫逆顺曲直而忘之
耳高宗皇帝于敌有父兄之雠生不能以报之则死必
卷一 第 28a 页 WYG1171-0512c.png
有望于子孙何忍以升遐之哀告之雠哉遗留报谢三
使继遣金帛宝货千两连发而敌人仅以一使如临小
邦闻诸道路哀祭之辞寂寥简慢义士仁人痛切心骨
岂以陛下之圣明智勇而能忍之乎意者执事之臣忧
畏万端有以误陛下也南方之红女积尺寸之功于机
杼岁以输敌人固己不胜其痛矣金宝之出于山泽者
有限而输诸敌人者无穷十数年后岂不遂就尽哉陛
下何不翻然思首足之倒置寻即位之初心大泄而一
卷一 第 28b 页 WYG1171-0512d.png
用之以与天下更始乎未闻以数千里之地而畏人者
也刘渊石勒石虎苻坚皆闰位之雄曾不能以终其世
而阿固达之兴于今仅八十年中原涂炭又六十年矣
父子相夷之祸具在眼中而方畏其为南方之患岂不
误哉陛下倘以大义为当正抚军之言为可行则当先
经理建邺而后使临之今之建邺非昔之建邺也臣尝
登石头钟阜而望今也直在沙嘴之旁耳钟阜之支陇
隐隐而下今行宫据其平处以临城市城之前则逼山
卷一 第 29a 页 WYG1171-0513a.png
而斗绝焉此必后世之读山经而相宅者之所定江南
李氏之所为非有据高临下以乘王气而用之之意也
本朝以至仁平天下不恃险以为固而与天下共守之
故因而不废耳臣尝问之钟阜之僧亦能言台城在钟
阜之侧大司马门适当在今马军新营之旁耳其地据
高临下东环平冈以为固西城石头以为重带玄武湖
以为险拥秦淮清溪以为阻是以王气可乘而运动如
意若如今城则费侯景数日之力耳曹彬之登长干乌
卷一 第 29b 页 WYG1171-0513b.png
珠之上雨花台皆俯瞰城市虽一飞鸟不能逃也臣又
尝问之守臣以为今城不必改作若上有北方之志则
此直寄路焉耳臣疑其言虽大而实未切也据其地而
命将出师以谋中国不使之乘王气而有为虽省目前
经营之劳乌知其异日不垂得而复失哉纵今岁未为
北举之谋而为经理建邺之计以震动天下而与敌人
绝陛下即位之初志亦庶几于少伸矣第非常之事非
可与常人谋也陛下即位之初喜怒哀乐是非好恶皦
卷一 第 30a 页 WYG1171-0513c.png
然如日月之在天雷动风行天下方如草之偃惟其或
失之太快故书生得拘文执法以议其后而其真有志
者私自奋励以求称圣意之所在则陛下或未之知也
陛下见天下之士皆不足以望清光而书生拘文执法
之说往往有验而圣意亦少衰矣故大事必集议除授
必资格才者以跅弛而弃不才者以平稳而用正言以
迂阔而废巽言以软美而入奇论指为横议庸论谓有
典则陛下以雄心英略委曲上下于其间机会在前而
卷一 第 30b 页 WYG1171-0513d.png
不敢为翻然之喜隐忍事雠而不敢奋赫斯之怒朝得
一才士而暮以当路不便而逐心知为庸人而外以人
言不至而留泯其喜怒哀乐杂其是非好恶而用依违
以为仁戒喻以为义牢笼以为礼关防以为智陛下聪
明自天英武盖世而何事出此哉天下非有豪猾不可
制之奸敌人非有方兴未艾之势而何必用此哉夫喜
怒哀乐爱恶人主之所以鼓动天下而用之之具也而
皇极之所谓无作者不使加意于其间耳岂欲如老庄
卷一 第 31a 页 WYG1171-0514a.png
所谓槁木死灰与天下为婴儿而后为至治之极哉陛
下二十七年之间遵养时晦示天下以乐其有亲而天
下归其孝行三年之丧一诚不变示天下以哀而从礼
而天下服其义陛下以一身之哀乐而鼓天下以从之
其验如影响矣乙巳丙午之间敌人非无变故而陛下
不独不形诸喜而亦不泄诸机密之臣近者非常之变
敌人略于奉慰而陛下不独不形诸怒而亦不密其简
慢之文陛下不以喜示天下而天下恶知机会之可乘
卷一 第 31b 页 WYG1171-0514b.png
陛下不以怒示天下而天下恶知雠敌之不可安弃其
喜怒以动天下之机而欲事功之自成是闭目而欲行
也小臣之得对陛下有卓然知其才者外臣之奉公陛
下有隐然念其忠者而已用者旋去既去者无路以自
进是陛下不得而示天下以爱也大臣之弄权陛下既
知其有塞路者议人之多私陛下既知其有罔我者而
去之惟恐伤其意发之惟恐其怅恨而不满是陛下不
得而示天下以恶也陛下翻然思即位之初心岂知其
卷一 第 32a 页 WYG1171-0514c.png
今日至此乎臣犹为陛下怅念于既往而天生英雄岂
使其终老于不济乎长江大河一泻千里苟得非常之
人以共之则电扫六合非难致之事也本朝以儒道治
天下以格律守天下而天下之人知经义之为常程科
举之为正路法不得自议其私人不得自用其智而二
百年之太平繇此而出也至于艰难变故之际书生之
智知议论之当正而不知事功之为何物知节义之当
守而不知形势之为何用宛转于文法之中而无一人
卷一 第 32b 页 WYG1171-0514d.png
能自拔者陛下虽欲得非常之人以共斯世而天下有
谁肯信乎臣于戊戌之春正月丁巳尝极论宗庙社稷
大计陛下亦慨然有感于其言而卒不得一望清光以
布露其区区之诚非廷臣之尽皆见恶亦其势然耳臣
今者非以其言之小验而再冒万死以自陈实以宗庙
社稷之大计不得不决于斯时也陛下用其喜怒哀乐
爱恶之权以鼓动天下使如臣者得借方寸之地以终
前书之所言而附寸名于竹帛之间不使邓禹笑人寂
卷一 第 33a 页 WYG1171-0515a.png
寂而陛下得以发其雄心英略以与四海才臣智士共
之天生英雄殆不偶然而帝王自有真非区区小智所
可附会也干冒天威罪当万死
 
 
 
 
 
卷一 第 33b 页 WYG1171-0515b.png
 
 
 
 
 
 
 
 龙川集卷一