钱塘集-宋-韦骧卷九

卷九 第 1a 页 WYG1097-0543a.png
钦定四库全书
 钱塘集卷九
       宋 韦骧 撰
 谢举主陈少卿启
右某启今月初九日伏闻发奏举某堪充县令者
洁己而进终始或乖取人之艰古今所病矧利禄
之兼诱则真邪之并驰廉隅易修底里难辨仰惟
著令尤重举官内责公卿外凭牧守屡宜所荐无
卷九 第 1b 页 WYG1097-0543b.png
三适之褒一失其人有连坐之玷故居要者怠于
汲善胶荣者恬不顾卑所抑既多彼求愈巧以至
胁肩事谄利舌献谗或仗势于权豪或屈身如厮
役止期苟得安耻屑为悠悠尽然往往皆中是以
伊优被用端直见遗辟书不及于寒门膴仕悉归
于华胄夫唯有志之士岂或效尤于时宁坐而穷不
徼而贵幸焉际于知遇足以为之振明若某者不才
陋儒勉力初宦固以操守拙于耦从狱讼尽心未尝
卷九 第 2a 页 WYG1097-0544a.png
自愧尘泥托迹讵敢躁图虽知行谊之可依常惧单微
之难立赖居轸下少慰胸中逃责及年抚躬甚庆况于
意念之外复冒发扬之恩旋省愚蒙并增喜惧此盖伏
遇知郡少卿廓精明之鉴辟中正之途报国不捐其所
知器人不责其必备曾是疏贱亦逢挈持上叩九重之
深使充百里之任所谓揉蟠木而荐万乘敛微埃而增
泰山可否未分光荣巳倍金石可败肺腑不忘然奖饰
既优乌得议私心之感唯忠勤以报庶不贻公举之差
卷九 第 2b 页 WYG1097-0544b.png
过兹以还不识所措
 谢举主潘驾部启
伏闻今月二十五日发奏举某堪充县令出于不虞悚
若自失致让莫及过情是忧窃惟名卿之建言本朝之
刬弊在择令之一事深遗恩于四方曩者忽为小官署
以庸品不由保任之重讵间贪污之流累月中程指期
得调藉展私计他无善图阴持金钱争市膏壤殆其施
政适足殃民进既无光荣显赫之资退不惜高尚清白
卷九 第 3a 页 WYG1097-0544c.png
之举日暮途远情侈意奢尽力爪牙属餍肺腑百里之
系彼哉何思一躯之谋靡所不至邑邑相望人人效尤
世所共忧下几无告理义不足腼其面法律不足诛其
衷岂渐靡之使然由选用之非要暨兹革制莫不承休
谓朝廷高远不可偏评其短长则牧守按临乃宜审核
于才实所知者俾以名进不令则咎其滥升用是有年
号为得士幽深蒙惠凋瘵更生弦歌相闻赋役不横若
昔单父之子贱益昌之易于间或有之曷可胜纪脱非
卷九 第 3b 页 WYG1097-0544d.png
挟精明之度何以副论荐之优如某者赋性近愚趋时
寡变投耒即学弹冠应书偶尘下科获就初仕然虽断
断实无他能宁或庸庸以徼后福善可扶而必直恶可
沮而必摧冀纾夙心孰愧清识而况贤威在上公道甚
平贯行匪劳嚚讼自引天假之幸间空犴而坐曹日亡
所营但援琴而悦德窃安閒而持巳奚毁誉之在人未
为奇功犹免俗吏罔志于化敢言容驷之高门毋枉所
存何害折腰于五斗庶可逃责尚安望祈岂意左右汎
卷九 第 4a 页 WYG1097-0545a.png
传聪明误采以充举吏之所请备长人之员奖饰逾涯
惊惶无地此盖某官持衡当路推毂下僚敦易事而不
求录小能而必器策款段而与其进括轮囷而使之材
故虽么微亦被振发敢不永怀方格固守朴忠誓无阽
身义不尸禄捷径邪至耻同躁人凿墉益高远鉴古语
完平生之蕴藉迟异日之穷通万一有为勉罄设施之
效始终勿改仰酬顾遇之私舍兹以还不识所措
 代徐签判谢宪使启
卷九 第 4b 页 WYG1097-0545b.png
窃以别乘之职半刺之任赞纲纪于一郡助风化于千
里其责匪易其人甚难往存辟署之法今开汲引之路
自非乎朴茂之士挟干济之才则何足当论荐之重为
擢用之渐若某者格局疏浅闇于临事持守龃龉拙于
趣时一尘科目七更州县连蹇万状孤寒一节若王良
之说岂能为之诡遇如韩子所谓谁肯转之清波幸焉
晚岁偶缀通籍获从事于垒幕诚托庇于使旆不及旷
败已踰意望岂料过听反辱兹举荷推毂之赐虽甚可
卷九 第 5a 页 WYG1097-0545c.png
荣怀凿墉之惧何以自慰斯盖某官以公忠报国以明
恕取人凡有小善而必录不于一夫而求备故惟庸贱
亦被振挈敢不薄略边幅坚固蕴藉监鲜终之戒卒至
白首持不阿之志上承清朝庶几保全无玷知奖过此
以往不知所裁
 谢漕使冯学士举京官启
右某伏闻发奏举某堪充京官任使窃冒荐扬惊惶固
甚仰惟驱策庸懦不胜何则朝廷高深郡县绵邈吏役
卷九 第 5b 页 WYG1097-0545d.png
于外官曹实繁奚事事之可稽岂铢铢之足较廉能恶
得而上达旌劝曷缘而下通故辟宠荣之涂乃张保任
之法使部察一部州举一州限之常员拘以累日屡宜
所荐虽不之褒一失其人则均而咎增峻彝范逆防偷
邪爵祈不虚位欲无幸且天下从宦数常万千而选中
得贤十或八九然而间有废道尚怀穿窬侥恩而荣窃
赏而惠频频憸佞之党烈烈贵权之门谄谀浸加请托
交至所嫉虽可用退而寘诸渊所悦虽不才钻而出其
卷九 第 6a 页 WYG1097-0546a.png
羽是以伊优忝轩冕之赐耿介有山林之思诚穷素之
阻艰实公平之蛊蠹非哲人得志安能汲寒畯之踪非
雅吏致身何以当君子之荐如某者赋性扑钝与时迂
疏强遗犁锄出即禄仕然其断断殆无它能宁或庸庸
以徼后福有诚必尽出位必谋念幼学而壮行讵枉寻
而直尺尘埃一命敢谓乎滞淹狱讼三年偶逃于谴责
皆贤威之所覆在天幸以何多尚安妄图足以自适岂
意聪明汎采衡鉴误收以充数于囊封请备员于京守
卷九 第 6b 页 WYG1097-0546b.png
奖饰过越悸惭倍兼此盖伏遇某官以义取人以忠报
国不于一夫而求备虽有小善而必闻曾是么微亦遭
振挈敢不至其弗逮勉所未完砺清节而益坚秉赤心
而愈固若穷通所系一付于大钧唯正直不渝永酬于
厚遇舍是以往罔知所裁卑情无任激切依归之至
 谢转官启
右某启伏蒙恩授前件官职业空蒙冒铨衡之钩考宠
灵槩及忝宸陛之胪传頫伏载惟悸惭独甚何则承平
卷九 第 7a 页 WYG1097-0546c.png
积久从仕坌多以干进为常心指养恬为异趣饰廉隅
以文其外广结纳以援其旁悠悠簪组之间汎汎轩裳
之列摭寸铢而称效累日月以侥荣莫匪自谋几何小
补背毛腹毳夫岂能为乘集双飞固奚足恤朝端患其
若是选法与之更新保任则减夫常员课最则增于旧
矩欲荐扬之实必俟考盈防请托之深唯容外举岂将
阨汲引之路盖以待英豪之来苟非超卓之伦曷副延
求之意如某者学靡该洽器非优长以罢软而弃农耕
卷九 第 7b 页 WYG1097-0546d.png
由窭贫而图禄宦一窃科第久甘尘泥虽知利达而有
为自分颛蒙之难彊远骋逐之可恶固操修于必安发
施无不笃于诚思虑未尝踰其位治囚江左犹多好犯
之民作邑浙东或有敢欺之俗鉴古人而良歉叨秩廪
以宜羞奚虞冗散之资亦被褒升之命孰谓自致敢忘
所缘此盖伏遇集贤仆射相公坚赞国之怀竭代天之
力辟公道而形四海端直表而正百官虽澄滥进之源
常嫉蔽贤之敝欲禆巨浸不弃涓流之微欲助大明罔
卷九 第 8a 页 WYG1097-0547a.png
遗爝火之细遂使迂疏之品亦由论荐而迁敢不充扩
良能养完旧蕴务端平而中立舍矫揉以外求赤心有
不徇之忠白首无可移之节仰酬覆载之惠次答钧陶
之私寘兹而言曷识所向卑情无任激切知归之至
 谢太守启
右某启此者拜命枫宸窃玷王言之綍补官萍邑获依
刺史之天载省载维且欢且惧一昨滥膺章奏偶合铨
衡繇江左之决曹徙浙东之领县虽持已有常道而治
卷九 第 8b 页 WYG1097-0547b.png
民无长才第遵法令之程勉袭循良之迹然而风力所
被未虚讼筒劝导所加犹有旷土犴或留于宿系犬未
免于夜鸣徒亹亹以竭精乏班班之显效阅历万变因
循数年止图逃责以罢归不意当途之论荐揣非功而
见录惭以次而被迁籍名初𨽻于省中出宰合从于湖
外念安舆之侍奉患远道之间关据陈此心请易兹地
其如生齿繁夥封疆阔疏久传难治之声固有先忧之
势借令挟利器之用乌可忽盘根之坚况欲远希古人
卷九 第 9a 页 WYG1097-0547c.png
摆去俗状上承朝家抚育之意下徇田里便安之情兴
言及斯为理非易仰有所赖庶几自平恭以知郡郎中
德性素高术学尤粹识通世务望压仕途辍计庭经画
之谋即藩壤承宣之任发恩威而兼济端错举而至公
千里安氓悉纾怀而乐处一时属吏唯拱手而贯行则
某也奚惮剸烦良甘托质岂须矫激易于无腰笏之劳
敢事优游巫马守戴星之分方叙款诚之献过蒙教诲
之贻指期可伏于门阑向谊难穷于笔舌下情无任激
卷九 第 9b 页 WYG1097-0547d.png
切知归之至
 谢刘兵部启
右某启伏蒙恩授前件官窃叨升擢实冒荐扬自知固
明塞责何以拜命之始积忧已深何则百里之疆万室
之众思斁所致戚休所缘教令择后先利害审因革孤
茕困疾之必济强梗侵陵之必锄均赋役之重轻训农
桑之勤怠皆政本之尤急在思兼而果为事或难常不
欲苟作而徼誉敝有得易不当姑息而殃民上奉朝廷
卷九 第 10a 页 WYG1097-0548a.png
爱育之深下成闾党便安之望故典邑之官则小而字
人之职非轻况贯行于盛时刬次补于旧制率由保任
之法宜得精明之材傥匪其人曷充兹选如某者闇于
大体实无他能学尚柅于逢原识未宏于经远枉寻直
尺违俗得讥吐刚茹柔与古共耻向占名于仕版获试
采于江城砺愚以勤补拙唯正自谓赤心之足恃讵疑
白璧之难为业疏诚病于技穷谋过返惭于智小方免
愆之未暇俄被举于不虞卒令蕞微玷此铨品此盖伏
卷九 第 10b 页 WYG1097-0548b.png
遇知府兵部逢时补报履道信诚不私所荐而害人不
舍所知而蔽上持衡显位毫隐莫容推毂下僚迹单罔
间曾是空顽之器亦遭汲引之恩敢不固于朴忠勉所
充扩弹琴听治虽微子贱之优閒腰笏卫民敢效易于
之激切庶几有立之渐靡及无闻之嗟上答生成次酬
驱策寘是而语乌知其他
 代章郎中谢两府启
拜命中宸荣欢固切领麾远郡愧惧方深念委寄之匪
卷九 第 11a 页 WYG1097-0548c.png
轻揣才猷而莫称窃起循墙之戒且虞假器之讥虽朝
廷任人容有不备然师帅宣化得无自难恭惟某官柱
石邦家钧衡海宇赞周道之如底辅尧仁之若天未尝
不为官择人思所以与世兴利耻一物之遗泽远过伊
皋欲伊人之长民皆如龚鲁如某者滥膺抡选实积兢
惶敢不固守朴忠厉精术学勉图治状岂甘碌碌之无
奇微补昌时愿效涓涓之不止仰答生成之赐次酬陶
铸之私舍兹以还不识所措
卷九 第 11b 页 WYG1097-0548d.png
 谢运使王学士启
将迎既失窃羞拘滞之资苛细不诛尚赖宽明之度怅
为谋之甚拙于自咎以宜多何则邑落幽深使麾崇重
非按视之繇此曷瞻望之有阶固当俯伏道旁奉承铃
下露悃忱之万一听教戒之丁宁岂惟尽事上之仪亦
足悟临民之术而某智忘适变性泥执方念积粟于囷
仓虑系囚于囹圄畏空城之无守计崄路之且遥奔驰
敢惮于暮归参候欲图于晨往岂意供帐都彻脂车亟
卷九 第 12a 页 WYG1097-0549a.png
行入境不呵耕耘之无止解鞍唯顷侦伺之难量是以
策蹇莫前拜尘靡及忧沾汗背愧发赪颜虽闻飞盖之
辽犹惧半途而画回辔固惭于违礼越疆返惧于冒威
进退冰渊腹心芒刺弹琴听治耻非子贱之优閒负弩
先驱独远相如之风采其为不幸乌可胜言恭惟运使
学士道涉本原器含宏厚吏不由于末节假人微察于
至诚故此蕞微之体得逃懈缓之谴仰戴钜德实将终
身某下情无任惶惧之至
卷九 第 12b 页 WYG1097-0549b.png
 上刘工部启
某启伏审涓辰已谐礼上千里之内民物喜跃乃及旁
郡莫不延颈企踵以便教命之行仁人之风其盛如此
恭惟某官德业宏远志勇兼善累更重寄所至称首爵
赏之及未尝不避化天下之贪激天下之懦远比古人
夫复何让顷者领荆楚之漕乘岁歉之后迫于经费假
易供调冀纾民力卒挂吏议左授此邦在公何愧邦之
士庶闻上拜命知公决无愠色而皆望赐于公是公之
卷九 第 13a 页 WYG1097-0549c.png
德谊见信于四方深矣则公之自任宜如何其重且睦
虽偏封数得贤守前有范赵以言谪居公今继之煇燄
相属岂天独私于是哉某不才之人向备奔走受公之
恩殆为私颂公之美不为谄今兹效官幸在近境虽获
偃仰山邑听舆歌之传不能俯伏麾旆道州人之庆伏
祈早膺大用以充郡望卑情无任激切依归之至谨具
启事陈贺
 代章伯瞻谢沈舍人举升擢启
卷九 第 13b 页 WYG1097-0549d.png
右某伏闻论荐引重度越伦等自顾衰晚岂不愧荷古
语有之达观所举如明公之达而某也被举不既失于
多爱而略其所观乎恭惟明公发德谊之积廓兼善之
量不以富贵自大以赏识汲引为已任虽古之才臣忠
辅笃于拔贤进善者当不过是宜有豪杰茂美酝藉深
远副明公甄收之精当熙朝器使之重若某者何足尚
哉明公曲借题品请备升用挽而致之使出门下岂所
谓先其所知而来所不知者邪退惟匪材敢不强勉耿
卷九 第 14a 页 WYG1097-0550a.png
介之守老当益壮有为之心亦所未已庶几异日不为
提奖之玷寘是而言讵锡何报区区之诚实罄于此
 谢郭省副启
右某窃以朝廷清明贤杰辈出中外要职罔或轻付虽
官非宿业仕不食旧而柬求进用平正详审故人各自
效宣布风力增高太平辉映前世然犹间诏近侍参举
所知付之有司以备升擢为官择人无盛于此宜有朴
茂瑰伟之彦宏深厚重之器达古而不局于泥适时而
卷九 第 14b 页 WYG1097-0550b.png
不牵于俗材猷绰然度越夷等上副钜贤之论荐下平
四海之公议在于某也能如是乎忽玷明公之荐仰尘
当宁之览旋自省度岂不恐畏此盖伏遇某官廓精明
之鉴持刚正之度责人甚薄未尝矜巳小善不隐将以
报国曾惟疏鄙亦冒汲引霜台靖位夙荷于恩麻虎符
远守尚叨于齿记终始厚德何以负戴固当倍益素蕴
坚完晚节更图微效之立庶塞见知之深舍兹以往不
识所措
卷九 第 15a 页 WYG1097-0550c.png
 谢王学士启
伏闻发奏举某堪充京官任使者无所取材分孤踪之
连蹇不求必备幸高谊之甄收仰冒荐扬窃深惊惧伏
念某学不贯道智非适时强离耰锄出即禄仕忽忽已
踰于一纪区区才历于两官无边幅之外修无锱铢之
旁援独立虽不愧直行多所违众皆诮其迂疏心自安
于方格敢为白璧奚惮青蝇是以门如冰寒席或尘满
靡图虚誉之饰第畏素餐之尤然而赋性不灵临事几
卷九 第 15b 页 WYG1097-0550d.png
闇摄调万室黾勉三年狱讼岂能尽其情茕独岂能周
其隐薄征均役盖国令之素明止盗去奸亦人情之常
务乏优优之美政微赫赫之奇功得逃瘝旷之诛巳慰
勤劳之虑岂谓聪明泛采衡鉴误收擢之尘土之间闻
之朝廷之上罔称驱策难平悸惭此盖伏遇某官充扩
至诚主张公道别群吏之淑慝振列城之纪纲排巧宦
谄谀之朋绝贵权请托之路片善可摭虽寒生不遗一
恶可摧虽美官必抑但量能于器使不格物于巳长故
卷九 第 16a 页 WYG1097-0551a.png
在么微亦叨汲引敢不增修践履固守朴忠利国惠民
则知无不为谨身乐善则没而后已庶几一介之节无
玷钜贤之门舍兹以还曷识所措
 谢宪使元郎中启
某启幼伏草莱辱公之顾旧矣从仕十馀年常恐碌碌
无状为门阑之羞耳典邑穷僻官满垂去而公按视此
道望见麾旆愧喜兼作甫迨期月首被论荐是公之所
以蓄待不谓终久碌碌而期有植立于后时也则某之
卷九 第 16b 页 WYG1097-0551b.png
所以自勇于善报公之德宜如何其为守局畏简书不
获奔走庭下姑献鄙言以叙荷戴之恳惟公亮其诚略
浼渎之罪皇恐皇恐不宣某再拜
 贺章郎中移广西察刑启
某启乍违麾旆倾慕深极伏承被受新命凡邦之吏民
无不悦喜如某等辈冒德之厚其为抃跃以言相贺百
倍吏民之情非贺此足以为公荣盖大君子进用之渐
宿德旧蕴施发于他日未易可量是亦足以为贺也不
卷九 第 17a 页 WYG1097-0551c.png
识骑从今憩何所杭越计少留止赴治之程未知复过
兰汀否瞻仰威重不胜拳拳春深犹有寒气途中倍乞
自寿以慰众望不宣某再拜
 谢守倅启
某启智不察几虽昏冥而可念体如慢上在微蕞以宜
忧尚赖宽明得逃谴责抚怀知愧冒德无涯何则礼辨
等衰律存统属贱承于贵若级之在堂县𨽻于州如足
之戴首顺此高卑之分自然礼义之安苟易视而不伦
卷九 第 17b 页 WYG1097-0551d.png
或轻为而敢犯祇自取辱孰云善谋谤非难掩于能言
悔吝罔违于旋踵且不分菽麦犹知蹈此而寒心岂粗
服典经反肯倨然而措意事出不料情当有原缘府𨽻
之具文诣邑庭而请判诘其所命则曰承檄而专驰审
其所须则曰附身而为据念旧槩之尝及遂直书而不
疑不度斯人辄连以上渎聪明而已甚发威怒于必行
亟穷怠忽之根芽将寘愆尤于绳约而某深思本末倍
积悸惭汗竟趾而尚流魂去干而重返悯愚衷之未达
卷九 第 18a 页 WYG1097-0552a.png
露鄙语以自明非求文过而脱身所觊宣诚而待罪岂
谓霁严以纳推恕而通原心特逭其因循降指唯从于
戒饬置孤踪于无玷贻厚幸于不虞窃惟颛蒙何以补
报此盖伏遇某官开有容之度敦易事之风不由一𤯝
而废人不即一夫而求备故兹下吏获被深仁固当勉
所未完充其不逮誓坚清白之节仰答包含之私舍兹
而言不识所向
 谢章少卿举应手诏启
卷九 第 18b 页 WYG1097-0552b.png
右某启伏蒙奏名仰应手诏鄙朴何幸奖知独深由门
下之荐扬方离选集被廷中之音旨又越等伦感恩虽
志于无穷揣已固惭于非分喜畏兼集情言曷胜恭以
圣人临治之初天下久安之日丕承乎祖宗基业尤慎
维持所重者邦国事为难忘因革既开谠直之路复念
滞淹之材以谓得于岁举则泛泛未精拘以官联则规
规不广乃颁不次之命庶获有为之贤内焉属近视之
臣外以委行台之使毋有所隐各举尔知不论品秩之
卷九 第 19a 页 WYG1097-0552c.png
高卑止间贵权之族裔槩取实效壹归至公奉兹诏者
其责非轻与是举者其人岂易宜收士类之翘杰以副
上心之采求如某者器业不优操修未粹徒蓄敢行之
志殊无应变之资凡所存诚固也效古人之守及夫临
事几何非俗吏之为曩得调于铨衡获承风于使节疏
钝本希于逃责聪明返误于见知僻邑三年愧难成其
美治荐书一上幸曲借其馀辉解官既远于恩闳待次
方留于里闬岂图多爱常齿不才复推累日之勤俾预
卷九 第 19b 页 WYG1097-0552d.png
一时之选除官芸省方抱滥迁之忧出宰萍江遽闻烦
使之报始误巨源之启益衔智伯之知敢谓当然何由
致是此盖伏遇运使少卿至明自照特立不疑报国以
诚取人以恕有以适用虽片善而不遗果于必闻虽屡
言而无倦故此蕞微之品数叨汲引之私敢不涵养良
心坚牢素履慕蹇蹇输忠之迹屏区区胶禄之情誓不
苟随保松筠于霜雪庶几有补助海岳之涓尘上答生
成次酬振挈过此以往不知所裁
卷九 第 20a 页 WYG1097-0553a.png
 上江州刘吏部启
右某伏审解职霜台颁条江国仰惟化治之暇保协神
明之休恭以知府吏部德业粹全声辉充溢顷辍西畿
之经画入践乌府之崇班指佞斥邪朝端畏其风角廉贪
立懦天下慕其猷为言有中而勇于必行事或偏而期
于必矫素耻依违之病比形执奏之坚蹇蹇自持固守
匪躬之节硗硗见抑肯兴易缺之嗟甘迁谪以独安谨
承宣而愈效幸哉千里获繄布政之优奈此舆谋犹蔚
卷九 第 20b 页 WYG1097-0553b.png
登贤之望某尸官僻邑引领恩闳简书有畏而进谒莫
前麾旆且遥而驰心徒极伏望上副倚注精调寝兴
 谢范吉州启
右某言念曩繇公便得遂私诚较士籍以告休伏宾陛
而知幸才仰诲言之益遽违德谊之高归复拘挛日驰
精爽贡恳方惭于稽晚贻书又拜于勤劬斋酝远沾均
美议晋贤之度瑞图佳贶集珍钦汉守之良骤增敝邑
之光愈积懦衷之感未缘参候徒切倾依伏望上副倚
卷九 第 21a 页 WYG1097-0553c.png
注精调寝餗云云
 谢运使徐郎中启
右某启伏蒙发奏举某堪充不次升陟任使者剸繁无
状方深罢黜之虞与善不求遽冒荐扬之赐荣惧相半
情诚曷胜恭惟国家缉持纪纲振补滞敝事有可革不
牵袭故而重于更张才有可庸不患处卑而难于骤进
故献议多繇于草野高蹈或作于丘樊正贤者引类之
秋乃君子得时之会然非抱奇玮之器曷足膺振拔之
卷九 第 21b 页 WYG1097-0553d.png
公况当精识之昭昭岂容误采于泛泛如某者所钟不
粹以学自资蚤脱犁锄之劳即从关柝之守盖为贫而
无愧奚窃禄之足讥知理义有以悦心而思虑未尝出
位荏苒既踰于一纪因循方历于两官讵能枉道以求
伸不谓悯穷之见取顷繇汲引槩预迁除安舆念远侍
之难剧邑遂易方之请材非虞诩当盘错而可忧业谢
言游在弦歌而安用自据案而临治每穷辰而疚怀平
赋役于锱铢之间辨情伪于毫末之始知其疾苦必也
卷九 第 22a 页 WYG1097-0554a.png
力行有所承宣敢或自缓然而智浅谋远心专术疏虽
欲慕古人之为几何非俗吏之事岂意聪明过听奖饰
滥加曲形外举之章援进下僚之迹退自揆省曷为夤
缘此盖伏遇某官报国以忠取人以恕压列城而恩威
兼济廓至鉴而贤否坐分不忽涓埃之微不遗飞集之
寡皆笼罗摭拾欲尽致于有为故朴钝迂疏亦见推于
不次某敢不益完素节愈励赤心有利于邦纵捐躯而
何爱非义而贵誓没齿而不居仰答生成之私次酬知
卷九 第 22b 页 WYG1097-0554b.png
遇之厚寘此而语莫知所从
 谢运判夏屯田启
右某启伏蒙奏举某堪充大藩通判任使者窃依钜庇
逃吏责以踰年辄玷误知冒荐书于前日幸出不虞之
甚忧深克荷之难伏以国家用人之常著令所守凡预
迁升之次率沿保任而居非示之以疑贰之端盖施之
为诱掖之道使轻浅易摇者把持而自固罢软不力者
强勉以自支岂寸寸之可量在滔滔而有间加泽虽繇
卷九 第 23a 页 WYG1097-0554c.png
于正宁挈权多委于外台当高贤公举之明必众人皆
可之善苟不及是奚宜致哉如某者挺身草莱从事经
史学第求古器非适时心恶巧而近愚性耻随而几僻
为贫而仕视关柝而不卑由义以安远风波于莫测一
尘士籍之末两效官曹之微乏美最之足称唯孤衷之
自信仅从汲引得预改除安舆念远侍之艰剧邑遂易
方之请其如民物繁夥封疆夐遥知礼谊者盖稀谨教
导而难入当兹错节愧无利刃之资必也得情期偏鸣
卷九 第 23b 页 WYG1097-0554d.png
弦之乐阅岁时而将久缉条理而粗成未彰旷职之尤
已慰善谋之计岂谓聪明过察赏识泛收取于列城之
穷擢于群彦之后曲形奏牍之重俾贰藩条之雄退省
不胜静思所自此盖伏遇某官至诚任已直道赞邦持
衡当路而轩轾不偏推毂下僚而采求不备曾是迂疏
之品亦叨挽进之私某敢不激厉远存养完旧蕴坚其
固守之节充以壮行之心进则竭忠唯没身而后已泰
于从欲誓得志而弗为上答生成次酬奖遇过此以往
卷九 第 24a 页 WYG1097-0555a.png
讵知所裁
 上运使徐郎中启
右某启伸于知已士心之常不如乘时古语所载稽义
命而无愧审情言而可形况在高明之前必宽浼渎之
咎某生而甚朴学以自持一尘下科久历微宦虽无应
变之智独保徇公之诚未尝违道以求从岂或屈身而
希进职思所守固防滥窃之讥义在必行敢迹因循之
病徒欲展区区之志未能离碌碌之间幸此效官深于
卷九 第 24b 页 WYG1097-0555b.png
冒庇方惭盘错之困返被荐扬之光揆力不胜衔恩已
厚尚安恳款之献盖乐门阑之归恭惟某官敦易事之
风廓有容之度察其非狂狷之请使之安附托之荣则
愿竭愚衷冀毫釐之可摭仰承贤画庶万一之有禆云

 上虔州刘都官启
右某启念向慕德名方抱积年之恨夤缘吏干获伸一
拜之勤幸款奉于霁威复饫承于馀论奔走侯封之内
卷九 第 25a 页 WYG1097-0555c.png
往还宾履之间更月律以再之勤馆人者数矣及乘舟
楫之便徒想旌麾之光衔礼遇而固深贡诚音而何缓
敢恃高明之炤必原倥偬之情伏惟镇抚多馀福休并
集恭以某官吾儒懿范当世伟材术学素明声猷相副
兴利除害心古人之心履义居仁乐君子之乐比辍外
台之画暂临剧郡之雄虽远民慰来暮之怀然舆论有
淹贤之叹伫闻大任之降以惬至公之评曾是么微尤
增祝颂伏望上为邦社精调寝兴
卷九 第 25b 页 WYG1097-0555d.png
 谢淮漕蒋金部举升擢启
右某启伏审发奏举某堪充升擢任使者风力不彊方
虞旷职聪明误采返玷荐书荷恩则深度已唯愧且朝
廷严督责之法郡邑有承宣之难非精识疏通不足任
今日之事非周才浃洽不足赴一时之功而某也学粗
知方智非应变僶俛薄宦因循历年盘错屡当孰称利
器雪霜不改自保孤筠悉心县道之繁栖迹海壖之陋
止待谴斥敢希奖知此盖伏遇某官履道坦夷取人汎
卷九 第 26a 页 WYG1097-0556a.png
博寸能必纪片善不遗故在蕞微之踪亦叨汲引之赐
敢不就志谋远忘躯徇公终保自知之诚仰酬公举之
德下情无任激切依归之至
 谢转太常博士启
右某启今月二十三日伏奉敕告授前件官者逢时从
仕宣力无闻累日序迁拜恩可愧伛偻虽知于益戒轮
囷终病于非材静以返思胡然冒进此盖伏遇某官至
诚与物正谊接人凡其托轩轾之间莫不被含容之赐
卷九 第 26b 页 WYG1097-0556b.png
故使承流之末既沿考绩而升敢不淬激于中持循所
学愿竭壮行之志庶无幸位之羞上答天仁次酬贤造
下情无任激切知归之至
 谢监司举升陟启
右某伏蒙发奏举某堪充升黜任使效官无状幸吏责
之偶逃冒庇已深况荐书之复玷出于不度感在无穷
何则巨江以南剧县相半曾是敝境且邻大湖户口栉
比而艰于治生风俗轻悍而狃于冒法识礼义者盖寡
卷九 第 27a 页 WYG1097-0556c.png
贼善良而固多颇为难官足号岩邑向患侍亲于远遂
甘易地而来既至之初悉心已治开之以孝弟之道示
之以廉耻之端斥惰游之害农去邪蠹之妨政争讼求
决必也究枉直真伪之原赋役有加必也均重轻劳逸
之势力可为而必极虑可索而必殚间关三年僶俛一
意乏显绩之足道偶编氓之粗安皆高贤涵覆之私非
不肖剸裁之致岂意聪明过采衡鉴误收矜其不备之
资期以有成之器曲加贲饰俾预迁升自惟欿然何以
卷九 第 27b 页 WYG1097-0556d.png
至此兹盖伏遇某官诚心无挠德量有容报国以忠一
言不苟蔽贤是嫉片善不遗故在孤微之踪亦叨汲引
之赐敢不益坚素守愈激懦衷见义必行羞于胶禄在
邦有补誓不顾躯庶冀践履之完无辱奖知之重舍兹
以往曷识其他
 得替谢监司启
右某今月十一日依准先奉敕命巳交割县事与替人
管勾讫治繁既久逃责固多受代已归荷恩有自瞻门
卷九 第 28a 页 WYG1097-0557a.png
阑而虽远铭肺腑以弥深何则自江以西为邑非易况
此岩险介于湖湘占版籍者四万馀食硗埆者十五六
举皆顽钝而难化复多轻悍以忘生诈伪众而艰于辨
真抵冒烦而劳于扶弱足为盘错之地诚费剸裁之功
故官者类不欲来而来者鲜以善去某材资朴野术学
迂疏始因远侍之难遂有易方之请然而据案临事常
惧不胜遵法卫民自疑无效倏忽三年之外间关万变
之来赋役均平幸朝廷良法之降盗贼衰止藉天地丰
卷九 第 28b 页 WYG1097-0557b.png
年之祥间或承檄奔驰越疆营干虽狱事絓非辜之劾
而县道免不职之愆知非所能寔有攸赖此盖伏遇某
官至明兼照巨量广包驭吏固有其方责人不取其备
遂使孤微之迹不形瘝旷之尤誓罄真心仰酬厚德下
情无任激切依归之至
 谢提刑毛职方启
右某启伏蒙削奏举以升陟者逃责归罢已繄钜庇发
函论荐复玷误知感惧文深情言兼切一昨官岩邑试
卷九 第 29a 页 WYG1097-0557c.png
刃盘根行所学而自持幸吾民之见幸裁决庶空于投
銗勤渠敢后于戴星皦皦诚心虽欲慕古人之事区区
治状几何非俗吏之为固微异绩之可书常虑非声之
或过向邻名部久冒德辉屡蒙善诲之贻获免瘝官之
失何天幸之加厚会使麾之改行首临敝境之穷独霁
严威之重察大体而不诛其细假优礼而少与之权百
里增荣二天均况及兹受代莫匪衔恩贡谢恳以方驰
闻荐书之遽上出于踰分倍以再恩此盖伏遇提刑职
卷九 第 29b 页 WYG1097-0557d.png
方广聪明之资秉中正之谊取人以恕报国以忠持衡
当路而轩轾不偏推毂下僚而采求不备故在孤微之
迹亦叨汲引之私敢不勉激懦衷益宏素节愿违碌碌
趣直道以安行请效涓涓滋明时而潜补庶以始终之
守不为奖遇之羞舍斯以还不识所措下情无任激切
依归之至
 谢蹇学士张学士举升陟启
右某顷玷荐书获序升而固幸久稽谢款由密启而莫
卷九 第 30a 页 WYG1097-0558a.png
知感怍并深诚情兼至伏念某智非应变材不识时强
违丘樊出即禄仕谓事功之可勉则知无不为谓术学
之可施则笃于自信凡五迁于职局唯壹意于朴忠宣
勤徒罄于区区抗迹未离于碌碌一昨拘挛海邑向望
使麾窃冒德以虽多怅拜尘而罔及岂意聪明过采衡
鉴误收潜纾汲引之恩远及空疏之质此盖伏遇运使
学士取人以恕报国以忠不遗寸长必致之于有用不间
小善必报之于勿疑故在孤踪亦叨公举敢不养完素
卷九 第 30b 页 WYG1097-0558b.png
守勉励壮行庶几正直之风仰酬知遇之重舍兹以往
讵识所裁
 问候仆射王相公启
右某启敛尘迹之微累跧淮海望台光之重久阔门阑
岂无犬马之情第恨云泥之隔故尺牍不通于左右寸
诚不达于高明在朝夕以拳拳历岁时而苒苒恭惟仆
射相公材尊命世功极代天智变若神卷舒由道以稷
禹自任于巳非尧舜不陈于君发圣经之义而学者知
卷九 第 31a 页 WYG1097-0558c.png
原赞皇极之猷而人心归厚事可图而必立何惮艰难
政可革而必更孰为沿袭独蓍龟于机务绝蒂芥于浮
言追还治古之风增重熙朝之业绩既成于久大身遂
退于优游印绶乞还即旧邦而偃息节麾恳避领仙观
之清閒虽钜贤进退之心固安于义然四海瞻依之素
未足于情某自省颛蒙尝陶教育怅縻踪于末宦阻伏
谒于高牙愿听衮衣之归早充舆诵之欲伏望上为宗
社精调寝兴
卷九 第 31b 页 WYG1097-0558d.png
 谢发运吴兵部启
伏蒙论荐举某堪充台阁清要任使者弱羽卑栖物情
所分高材巨用人事之宜苟违一间而求是拒大钧之
势在志士乃能安于命惟达贤有以取诸人故拔淹振
滞则有时而为嘘枯救涸则尽力而巳要之不失于清
议然后可符于至公若公之举也岂所宜轻如某之愚
也何足以称此盖伏遇发运兵部深仁汎爱厚德有容
采其善而不求其完择以心而不格以已曾是冥行之
卷九 第 32a 页 WYG1097-0559a.png
迹亦尘密启之言敢不充扩至诚养全旧学勉其得为
而不牵于习俗高其所向而无愧于古人庶几自信之
诚仰答见知之重舍兹以往罔识其他
 海门得替谢启
右某启今月三十日准敕受代讫勤劳海邑营职无闻
荏苒天时终更遽及获逃官谤壹赖公庥方其朝家法
美而令严县道势轻而责重必欲奉行而底于理莫非
精识而竭其情乃能宣上之德泽而不为空文始可议
卷九 第 32b 页 WYG1097-0559b.png
民之戚休而以安蔀屋凡此皆其难务非才何以曲全
静维免戾之繇固有归仁之地兹盖伏遇某官辅时以
道待物以诚耸振列城之风激扬群吏之治不铢铢而
求备尝皦皦而有容故于朴拙之踪亦逭迂疏之责感
戴厚德镂铭深衷无任缕缕恳到之切
 代杨侍郎上文太师启
右某伏审光膺宸命荣剧帝师颛机政之大谟主经邦
之至论四方传播壹意抃欢恭惟某官命世钜材济时
卷九 第 33a 页 WYG1097-0559c.png
重器出将入相久赞无穷之基尊主庇民允成可大之
业避荣即退閒之乐趋召副渊嘿之思戚休常系于生
灵出处可议于宇宙位冠三公之长礼优五日之朝四
夷方慑其威声百辟再瞻其仪表太公之佐周室止当
应卜之初傅说之相商朝亦在宅忧之后岂若诏聘加
于得谢之际谋猷纳于弗言之时诚夐古之所无乃昌
辰之攸赖壮龟鼎尊安之势慰寰瀛鼓舞之情某忝领
州麾遽之淮甸望台阶之煜煜展庆无缘贡愚款之区
卷九 第 33b 页 WYG1097-0559d.png
区宣心莫及伏祈上为邦社精调寝兴
 谢杨侍郎
右某启顷蒙论荐恩盖出于不虞久懵剽闻罪难逃于
弗敏聩聪一抉愧汗交流感衷则新冒德惟旧窃以高
位以蔽贤为患志士以自媒为羞然而人才固岂易知
巳知亦不易遇惟疏达公明之识乃克有知而不疑惟
敏廉劲正之资乃能有遇而无负若某也间关末宦朴
樕小材声迹不足以动人知谋不足以适用徒㓗身而
卷九 第 34a 页 WYG1097-0560a.png
奚补姑苟禄以未归方其倅贰于淮城幸矣栖迟于使
部第拘侧僻未仰辉光遽承趋节以还空起恋轩之望
不图误爱尝玷飞章及逭责于终更即罹忧于永慕视
息延于殆绝衣冠复于更生一来京师两易岁序驰骋
敢思于千里回翔仅占于一枝虽漫刺之获投尚霁威
之未觌膺门可贵方思再拜之荣涛启或传始悟积年
之赐此盖伏遇户部侍郎取人以道照物以诚是非不
谬于毫釐轩轾不差于蒂芥采察有要何尝直尺而枉
卷九 第 34b 页 WYG1097-0560b.png
寻慰荐所加不俟听言而观貌此不肖铭心之感宜倍
常情在钜贤援手之私若为图报誓永坚于操守庶毋
辱于奖知卑情无任激切依归之至
 代人谢及第
淡榜载扬窃尘精选涣恩就擢深愧非材宜黜而收以
荣为惧伏以国家养完士类辟雍尊建师儒恢张三舍
之规延聚四方之隽崇渊微诣理之学斥破碎不经之
文有升补以激其能有考察以砥其怠欲观其久则岁
卷九 第 35a 页 WYG1097-0560c.png
月以限必惩其甚则殿罚以终盖诱之掖之使成君子
之器则或出或处尽冒圣人之风宜其诏举一传计偕
四集独此群彦取先万邦多造道自得之伦绝异端斯
害之党曳袍即席气凌风云涉笔吐奇妙入神化极天
人之精祲穷治乱之本源莫非瑰玮之资足副英雄之
彀傥不然者何其与焉岂铢铢之称而不免于差岂一
一之吹而或容其滥如某也降才非颖厉志自强勉勉
弓冶之传拳拳诗礼之训两繇乡举一预荐书虽得失
卷九 第 35b 页 WYG1097-0560d.png
不足以动心而智慧莫谐于乘势因治任于千里幸占
籍于上庠偃然乐育之间期于深造而已年弥加而意
弥笃学愈久而业愈疏适偶设科之求忘图发策之决
伤弓勌翮易生曲木之惊再战疲兵徒有焚舟之誓与
诸生而并进角一日之所长潜分罢归敢希偶中致此
策名之及讵无援已之缘此盖伏遇某官开发圣经主
张吾道从容不倦之诲裨益有为之时变愚而明化驳
而粹故使寡闻之迹亦叨赐第之光敢不勉所未能至
卷九 第 36a 页 WYG1097-0561a.png
其不逮用扩良心之蕴永坚大节之端仰答生成次酬
教育寘此而语罔知所裁
 谢吕少监大夫举升陟启
右某启勾稽窃禄方托馀庥剡奏推材遽先鄙迹出于
不度感也甚深何则古人重倾盖之知志士甘抱关之
守唯得之有命守虽贱而必安唯取之以诚知虽新而
弗舍故穷不沦于媒已达不陷于蔽贤邈哉此风存亦
无几如某者养心未至涉道不精仕由为贫才岂适用
卷九 第 36b 页 WYG1097-0561b.png
奋力钜创之后勉从列职之卑栖迟一枝荏苒三岁曷
期内府之贰忽偶高贤之临趋风才仰于设施分行亟
闻于迁拜驰情徒极怅谆诲之难亲汎爱曲收承飞章
之已误此盖某官勇于进善恕以取人振蟠屈于可伸
之时饰轮囷于有用之地故兹慰荐亦逮迂疏其在区
区之衷敢忘皦皦之遇誓坚素节毋玷公言下情无任
激切依归之至
 上尚书右丞启
卷九 第 37a 页 WYG1097-0561c.png
右某启伏以富贵得以道膏泽下于民乃古人之深称
真丈夫之能事恭惟某官盛德重启逢辰得君奋身公
忠致位丞弼密若嘉猷之告廓然兼善之心四海衣冠
同于驰仰一时议论孰不知归而某苫块馀生乡闾屏
处潜蒙大庇之及莫献寸诚之勤兹就礼经载趋朝宁
畏简书之所迫图造门而末由姑进悃衷少纾向望
 谢执政启
右某启辞富居贫乃古人不得巳尔让夷急病凡志士
卷九 第 37b 页 WYG1097-0561d.png
岂无心哉盖力有不能则戒于先迷义或可违则退亦
馀裕当不肖输诚之日正钜贤容物之时收愧汗之泚
颜听德言之善诱顽非木石铭在肺肝恭惟某官器越
伊皋道深姬孟推至怀于高位廓兼济于四方以匹夫
不获为巳忧以片善必求为已任采摭罔遗于朴樕忌
嫌无择于葭莩取之有方宁与十禽之诡舍其不逮盖
矜五技之穷若某之愚其感也甚乏季路乘桴之勇有
仲将书榜之虞方戴丘山之恩遽愆辔策之指唯区区
卷九 第 38a 页 WYG1097-0562a.png
之微悃幸皦皦之见明可忘冰渊尚负芒刺钻皮而出
其羽固衔振拔之端投足而转之波更起鸣号之望庶
几充扩仰报奖知舍兹而言罔识所措
 谢吏部梁学士启
右某启托庇云初方慰勤拳之仰误知何遽巳蒙汲引
之恩感衷倍蓰愧汗流浃窃以命有穷达不移者志士
之所持位无高卑可尚者正人之所与盖尊贤以能致
其类故观举而逆知其伦傥非道守之优难起德言之
卷九 第 38b 页 WYG1097-0562b.png
荐如某者性资朴拙术学迂疏自为嚣嚣未免碌碌效
官无补久负壮行之心养内不忘徒完夜气之息一昨
钜创始复馀惫仅支弹冠再迫于荐贫窃禄敢谋于择
地鹪枝偶附鼠技奚施第黄卷之是耽于素餐兮孰甚
幸逢高谊来践名曹辄缘职局之微获造门阑之峻承
教既祛于茅塞飞章复冒于材称虽知贲饰之荣实愧
吹嘘之重此盖伏遇某官力行有逮自信甚明不遗片
善而乐于进人不责全能而裕于接物故在抱关之党
卷九 第 39a 页 WYG1097-0562c.png
亦叨推毂之私敢不充扩所存端平其执庶保匪躬之
节勿贻厚遇之羞舍兹以还罔识所措
 谢李郎中林工部启
右某启伏蒙高义不遗过有论荐出于望外感激倍蓰
伏念某降才冥昧涉道肤浅从仕久矣成效蔑然行学
之志徒窃愧负顷缘家难之后馀息未泯无环堵以蔽
风雨无担石以给晨夕自力疲薾复造表著非唯量已
而易禄殆亦久渴而甘饮委心钩考之末垂首簿书之
卷九 第 39b 页 WYG1097-0562d.png
际卑枝一栖壮气何在然而事权无与吏责甚薄坐糜
廪食苟度岁月虽忘大易任重之患亦畏诗人素餐之
刺以是碌碌自保固巳厚颜尚何敢冀高位君子荐之
于朝廷之上哉伏惟某官德量浑厚藻鉴融远持衡公
道推毂下列以进其所知为报国之务故力之可迨则
引类不舍如某愚陋亦与收采岂失于多爱而惑于误
听耶旋自揆省第深局蹐完冰檗之守未足为清戴丘
山之恩何以图报更期勉励于晚节庶或禆补于盛世
卷九 第 40a 页 WYG1097-0563a.png
且以副知遇之万一而不贻门下之羞也不胜悃愊之
至尘冒观览伏增惭惧谨启
 贺谢中书胡舍人
右某启伏审光膺制命荣陟词垣休声一传群口交庆
窃以朝廷清明则贤者进号令温雅则王猷尊唯要地
可以试经纶之才非大笔不足当训诰之重故西掖之
高选为上心之慎求得人于斯今日尤盛伏惟某官圭
璋其质金石其衷器业弘深文章醇正岳岳儒冠之上
卷九 第 40b 页 WYG1097-0563b.png
广誉莫先峣峣谏列之中直言无诎守道不回则天之
与我顾义所在则国尔忘身繇龃龉于半途久间关于
外补难抑至公之论果符遴拣之明立螭陛以记言岂
容淹晚傍凤池而裁诏遽历清华在于向仰之情豁若
隐忧之释驰寸诚而尚缓荷累幅之见勤心惬至音殆
几于忘味目惊奇宝宁惑于暗投益钦盛德之谦光第
发厚颜之愧汗款悰所感声画奚殚
 贺范待制启
卷九 第 41a 页 WYG1097-0563c.png
右某启光奉恩俞荣升侍从正人遂进举世忻闻万舌
一辞同诚相庆何则力裨国体忠贤为心膂之资识照
事几旧德有蓍龟之喻虽进退之有命实惨舒之系人
故用舍无喜愠之荣而出处系重轻之势在今日之宠
授宜舆情之乐传伏惟某官涉道深醇挺身中正声华
冠于仕路事业迈于古人不负壮行之心独高仕济之
美曩居谏列直言尝及于免冠累剖使符遗爱每喧于
卧辙更炎凉而易得外夷险以自如公议久存难缓中
卷九 第 41b 页 WYG1097-0563d.png
朝之高选休恩荐至俄迁内阁之近班伫承大任之来
行展钜材之效尚稽驰贺首辱贶音捧累幅之煇光特
多谦挹镂中扃而衔荷莫克胜任愧怍所深叙陈罔既
 谢户部杨侍郎启
右某启区区之迹久玷知遇不图今者复冒论荐感㥏
兼倍情诚靡极恭惟某官以道德术学早登近侍而注
措施设莫不赞国助治为志其援挽收拾宜得瑰玮奇
绝之材而举之于朝使有以致用如某愚浅何足比数
卷九 第 42a 页 WYG1097-0564a.png
而两尘荐牍岂失于取之太恕而听之或过耶如其不
然盖仁人君子傥有所知知其稍不宜舍则引之掖之
期于利达有用而后已不忍坐视其穷而不加之力也
繇是推之则某重被推毂之恩其所荷戴尤宜常心相
万若某之朴拙之守间关之势为公之所谅旧矣不俟
缕缕以烦聪明其感衷自勉力行晚途冀有以上答眷
与固亦当藏诸心而深若铭刻不假逆陈于左右今其
言者姑以示德公之赐而重为之仪且以异平日之请
卷九 第 42b 页 WYG1097-0564b.png
见于门阑浼渎将命但增恐畏谨奉启事陈谢伏惟台
慈俯赐鉴念谨启
 代人谢举学官启
右某启伏闻剡奏举某堪充内外学官者明诏搜才独
系禁近公言荐士误及蕞微感恩则深揣巳唯愧窃以
国家閒暇朝廷清明道德教化之淳典章法度之备陶
冶万类煇华太平登廊庙者袭迹咎夔列藩翰者比肩
申召政事有龚黄之匹文章或班马之俦抱忠履信而
卷九 第 43a 页 WYG1097-0564c.png
济济何多应变适时而人人自若膏泽充于四海精神
会于一时历考陈编之文莫踰今日之盛然犹虑崇学
之未至患育材之未完近繇胶庠远迨郡国必谨师儒
之选以颛教导之功在于昌辰兹实先务涣若丁宁之
令发于渊嘿之严付慎举于迩臣蕲兼收于群隽自非
锐于博习固以力行造道逢原弸中彪外杰然而模范
正沛然而闻识强则何以上副睿训拣求之详下当钜
贤论荐之重如某者生而朴野学不该通心无自得之
卷九 第 43b 页 WYG1097-0564d.png
明性近困知之陋穷圣经之深远仅涉其流慕贤业之
光辉徒坚其志偶玷儒科之等初尘仕籍之联方将刻
意以进修岂足诲人而诱掖遽蒙剪拂俾应选抡循省
非宜悸惭尤甚此盖伏遇某官竭纯诚而报国推兼善
以及人谊有可采则进之不疑力有可成则施之不倦
适仰承于休命爰下挽于寒生使之伸铢寸之能冀以
入涓埃之助敢不扩充素蕴激励懦衷究先王之典而
罔怠服膺安君子之途而永忘改步庶完操守上答奖
卷九 第 44a 页 WYG1097-0565a.png
知舍兹以还不识所措
 代杨潜古授宝文阁待制知庐州谢两制启
幸假便藩叨联近侍仰膺涣汗伏积凌兢窃以宝阁华
资参禁中之要职淝州乐土总淮右之列城皆荐绅之
共荣为当世之高选宜得明哲以承宠光下慰郡邑便
安之情上副朝廷委寄之重如某者赋才拙陋临事迂
疏遭际盛时玷尘膴仕长棘寺而澄清无效贰省曹而
经画非功勉勤瘁于积年爽冲和于此日惧贻后悔遂
卷九 第 44b 页 WYG1097-0565b.png
乞偏麾夫何诚恳之微冒此恩俞之异过于所望理有
攸归此盖伏遇某官德度渊深义端方格推人材之伦
品赞国体之尊安阴加援助之仁默借吹嘘之势敢不
钦敬明命坚完朴忠暂休骥力之劳宁忘故步当比松
心之壮不易晚彫庶补报之有成期始终之无玷上答
生成之赐次酬誉饰之私
 又谢前执政启
叨荣近侍忝寄便藩仰冒宠光伏深愧畏窃以禁垣美
卷九 第 45a 页 WYG1097-0565c.png
职参华内阁之隆淮甸名邦分总列城之剧宜得彊明
之隽以当付畀之难内焉可以输献纳之忠外焉可以
谨承宣之任乃称盛朝之选始安舆议之公如某者识
局不宏材资非颖误蒙器使常惧颠跻幸赖明时获伸
薄效长理官之重刑成唯慎于哀矜贰民部之繁调度
敢违于艺极更炎凉而既久虑疲薾以难支遂乞偏麾
庶休勌迹何幸情诚之露遽沾恩命之优静思厥由固
有所自此盖伏遇某官德高经济才大将明表仪四方
卷九 第 45b 页 WYG1097-0565d.png
羽翼多士眷旧物而嘿加庇助悯孤踪而曲赐吹嘘致
是拙疏玷兹华要敢不增修晚节务壮后图戴门下之
恩丘山愈重完胸中之守金石非坚宠惊弥戒于循墙
功累勿亏于覆篑期始终之不跲冀补报之有成上酬
覆肓之仁次答钧陶之赐过此以往罔知所裁
 谢韩左司启
右某启曩叨公举已冒德于积年今幸剽闻遽输诚于
一日岂后恭而先倨盖情动而言形窒聪既失于晚知
卷九 第 46a 页 WYG1097-0566a.png
畏简又拘于禁谒徒仰门阑之峻姑驰悰悃之微愧汗
泚于面颜感衷发于毫颖伏念某材资非敏器识不宏
间关仕途黾勉禄食虽固时中之守巳愆行学之心耻
胁肩而若病夏畦治龟手而未免澼絖第怀有命之俟
敢冀当权之知在不肖贰滁之时正高贤按部之日措
事每承于循理剸烦尝受于指踪唯图谴责之逃岂意
荐扬之及违旌麾于千里之外更星籥者八年于兹钜
创更肉而复生短翮一枝而易足适栖迟于卑局获瞻
卷九 第 46b 页 WYG1097-0566b.png
跂于高风膺门方念于难登涛启忽传于密致玷重言
而既久悟厚赐以何迟并新感怍之情尚赖包容之度
伏惟某官量涵方格志扩公忠报国必举所知取人不
求其备故剪拂不遗于款段吹嘘亦逮于轮囷敢不励
所存心安于履坦俾之有用宁少惑于胶荣必也终穷
誓不移于劲节庶保践修之正不贻奖遇之羞舍兹以
还罔识所措
 得替谢执政
卷九 第 47a 页 WYG1097-0566c.png
右某启今月十五日受代已解职事者画墁志食虽甚
愧于无功藏器须时亦潜希于有用乍脱簿书之迹遽
忘关柝之心盖士人惟幸于逢辰而君子莫荣乎行志
当道揆之盛旦卒官常于累年得逃瘝旷之愆实冒包
含之赐义命所感情言曷胜伏念某朴樕小材迂疏末
学早尘科第久涉仕途间关凡历于七官荏苒将盈于
三纪剸裁数邑切于民者罔不致详倅贰两州便于公
者莫非极力饰吏敢繇于他道趣时每戒于苟为枉寻
卷九 第 47b 页 WYG1097-0566d.png
直尺则义不忍闻吐刚茹柔则耻之有素但非诡遇何
恤获禽之疏傥以先容未甘蟠木之弃一昨钜创初复
馀惫仅支薾然造朝勉以从事病渴固知于甘饮为贫
宁慊于居卑投身钩考之间敛翮班联之末日月易得
孤筠四见其雪霜智力何施芒刃久虚于盘错兹幸及
期而代可违尸禄之尤匪有使然乌能逮此此盖伏遇
某官力熙帝载道亮天工扩伊吕之才而沛然有馀推
尧舜之泽而施之无外陶成世治悉归粹美之风表正
卷九 第 48a 页 WYG1097-0567a.png
官师尽励忠良之操有惟熙之百志无不获之一夫故
俾区区之踪亦同皞皞之泰遂终更而善罢保素守以
自全某敢不愈激懦衷更坚晚节惟其所用固当尽瘁
于明时若也终穷犹足仰歌于至化上答乾坤之施次
酬甄铸之恩舍兹以还靡识所措
 代李尚书回王学士谢馆职启
右某伏审光奉宸恩荣迁阁职于荐绅而共喜寔清议
之所归何则石渠天禄之游仙府蓬山之比珍图秘籍
卷九 第 48b 页 WYG1097-0567b.png
充牣其中故老名儒萃聚于此历代以为要地在仕以
为美官先皇尝罢其名聊以澄一时之敝上主复修其
废盖将崇百世之文要之独难其人必也能材诸位伏
以某官器含方格学际渊微休声远过于等夷烦使累
更于中外钜贤引重固知公道之开盛世陟明尤贵书
林之选棘位暂淹于陪贰霄途伫见其超腾念展庆之
未遑俄贶音之先及情词良厚诵味不忘感愧所深叙
陈曷既
卷九 第 49a 页 WYG1097-0567c.png
 回王学士谢理雪启
右某启曲蒙笺牍窃仰情诚非罪横罹知世人之共悯
被恩昭雪喜君子之载亨过形推谢之言愈服撝谦之
度伏以某官性资冲厚术学宏深蚤参文馆之游尝预
枢庭之属即事功而有裕养器业以无亏德靡不常乌
有承羞之患疾生无妄果成勿药之痊市虎之善谤已
消塞马之亡踪自复在旁观而皆惬寔众论之攸归瓦
弗怨飘益重逊辞之示圭方磨玷尤忻美宝之全既愧
卷九 第 49b 页 WYG1097-0567d.png
勤衷且驰贺意慺慺之款缕缕奚周
 谢授职任启
右某伏蒙圣恩授前件差遣公言密启幸遇巳知之深
明命曲成叨膺使指之重汲引固荣其所自甄收窃惧
其不胜惕然情诚曷以报称何则转输所总刺举是兼
系一道之戚休分九重之忧虑谓邦财必裕所宜先者
艺极之供谓民力必舒不可存者掊克之弊摘伏发奸
则有残苛之戒匿瑕含垢则虞偷惰之风惟公私之便
卷九 第 50a 页 WYG1097-0568a.png
安惟宽猛之均济乃号称职是为得人是非术学有原
智能无蔽亹亹通适时之务滔滔怀应变之才则何以
副器使于外台助休明于盛世如某者降才不敏造道
未深间关徒久于效官蓄缩每惭于行志众皆讥其肮
脏心自信于迂疏识不足以穷物之微谋不足以经事
之远即侵寻于老境甘连蹇于仕途夫何朝论之馀擢
以漕权之佐既私忧于任重且内省于宠惊勉图陈
力之疲敢有望洋之避全牛无见将希投刃之能蟠木
卷九 第 50b 页 WYG1097-0568b.png
不遗尽赖先容之赐此盖伏遇某官辟至公之路廓兼
善之心以惠民报国为材难以进善举能为已任虔奉
丁宁之训详求端正之伦因汎及于陋儒遂偶当于遴
选振扬滞迹获出钜贤之门驰走修途往钦烦使之命
敢不至其不逮求所未知察利病于列城审施为于庶
务孰为盘错潜忘利器之矜何惮雪霜终保劲松之节
上答生成之造次酬奖拔之私舍兹以还罔识所措
 到任谢执政启
卷九 第 51a 页 WYG1097-0568c.png
右某伏蒙圣恩授前件差遣已到任管勾者纶言督遣
虔奉丁宁化笔品题叨逢采拾趣办严于浃日旋叱驭
于畏途固蕲悉力以莅官第惧非材而速戾视事云始
操心甚危伏念某识昧通微术疏应变投步虽安于履
坦谋身每拙于趋时仕也为贫何慕潜光而隐耀得之
有命未尝直尺而枉寻涉三纪以数奇秉一心而自信
谁言高翮不在卑栖常恨壮行未酬幼学齿发踰始衰
之境情诚忘锐进之歧方混迹于荐绅甘儗伦于樗散
卷九 第 51b 页 WYG1097-0568d.png
夫何幸会遽冒恩俞付一道之事权委十州之馈运曷
由逮此固有使然此盖伏遇某官以道致君以忠报国
邪正一归于区别滞淹尽出于搜扬明黜陟于朝端坦
若至公之路示仪型于天下昭然丕变之风曾惟朴樕
之资亦玷甄收之赐敢不励其职业慎所施为体明时
爱物之心念远俗怀生之意肃齐郡县俾无扰暴之殃
抚驭边陲庶绝驿骚之患上答乾坤之施次酬钧铸之
私舍兹以还罔识所措卑情无任激切依归之至
卷九 第 52a 页 WYG1097-0569a.png
 谢执政启
右某伏蒙圣恩授前件差遣到任管勾者虔奉纶言之
光再叨烦使仰繄化笔之力仍玷误知办严遽涉于修
途卜日敬临于始事思所报称内惟悸惭伏念某造道
不深降才非颖迹虽安于履坦术未迨于逢原窃禄无
功庶类画墁而志食秉心有守曷虞为范以失禽间关
三纪之馀黾勉众人之后暨齿发之垂晚幸陶甄之曲
成俾之宣力于远方必也竭精于庶务既逃谴累复预
卷九 第 52b 页 WYG1097-0569b.png
选抡荐更漕挽之权亟付瓯闽之部刃非甚利独忧盘
错之当拔本易穷难强飞游之短乌敢引避第钦所缘
此盖伏遇某官诚亮天功力熙帝载迈皋夔之事业赞
尧舜之聪明择官必度其能何尝虚授责实不求其备
固在有容曾惟朴拙之资犹冒品题之赐某敢不益坚
素节愈激懦衷穷利病于八州敢轻举错察正邪于群
吏必示劝惩庶职业之粗修效涓埃之小补上答乾坤
之施次酬钧铸之私舍兹以还不识所向
卷九 第 53a 页 WYG1097-0569c.png
 上蒋颖叔启
右某言念自违钧庇日企台光怅竿牍之莫修恋门墙
而徒剧伏惟坐颛方面倍拥福禧恭以判府枢密观文
禀天元精为国重器学贯古今而行之以道智穷事物
而处之以中颙然具多士之瞻伟矣富真儒之业玉堂
挥翰润色训辞之严枢府运筹宣威沙漠之远功茂寝
兵之盛恳辞秉政之劳诚心上感于清衷俞旨曲从于
勤请压全吴而临重镇人庆歌襦过故里而拥高牙世
卷九 第 53b 页 WYG1097-0569d.png
钦昼锦某夙叨恩遇久玷仕途窃惭无补于时已遂投
閒之乞方图问舍即从桑梓之归将获望尘复戴帡幪
之赐愿延鼎鼐之召庶慰旄倪之情伏望上为庙朝精
调寝餗卑情无任依归祝颂之至
 谢新及第状元以下十八人启
右某伏审蓂陛胪传桂科魁选声华籍甚中外翕然(馀/云)
(唱第枫宸飞名桂籍/声华霭著中外翕然)窃以新恩状元先辈行谊出伦文
章根道射策吐胸中之蕴程能冠天下之材(馀云决科/高天下之)
卷九 第 54a 页 WYG1097-0570a.png
(材/)舆论一时方骇飞鸣之异层霄万里伫观事业之光
念展庆以未遑辱长笺之先及感惭弥切敷叙奚周云

 谢解启
窃以士怀经济之能所希乎遇主君有治安之术莫盛
于得人盖无其位不足为兼善之资非其臣不能成独
化之业圣贤相济今古一端政教之原根基于此然而
不由道而入仕谓之窃天官不尽礼而取材谓之轻国
卷九 第 54b 页 WYG1097-0570b.png
器故公朝有特起之命深谷无自媒之心聘之甚勤至
者见用或离蔬而践廊庙或起亩而登公卿皆高谊之
素闻故大任之亟授迨时寖改干进实繁采求难以见
其详考覈于是抡其等汉以策为绳准唐以赋为铨衡
虽文词未足尽才然辅相亦由兹选国家垂统数世绍
隆前王伊周吕召献其明皋夔稷卨布其职察廉进善
天下无沉弃之人聚精会神彀中皆豪隽之党尚犹深
讲治具间颁诏音凡预乡论俾参郡举其在进扬之始
卷九 第 55a 页 WYG1097-0570c.png
亦沿声律之程非徒角之空文盖将求于实效草莱疏
贱不以势而间然社稷忠良尽此途而出矣自非超异
曷副详延若某者性近颛愚识非通博众皆讥其寡合
心自信于安贫未尝舍义而求从唯惧立身之不至学
当为巳慕古儒而必行禄未及亲与人子而同患念昔
年之挫刃复今日以弹冠岂期误中文评辄偕计籍顾
艺能而知短当推荐以怀惭事出不图恩归有地此盖
伏遇某官扶持文教剪拂士流赞圣人侧席之求助乡
卷九 第 55b 页 WYG1097-0570d.png
老登书之选饰驽成骥俟十驾而责其功揉曲为良荐
万乘而适于用欲使无闻之品亦皆有补于时敢不恪
厉深衷坚持大节此焉充赋讵甘忝冒之名必也扬庭
愿脱阿谀之耻庶几微蕞无玷奖知过兹以还不识所

 谢及第启
右某启三月二十一日皇帝御崇政殿放榜蒙恩赐进
士出身仍当日释褐者公选精明当收贤者圣恩恢廓
卷九 第 56a 页 WYG1097-0571a.png
亦及幸人拜命虽荣揣心甚愧窃以为君独治自古共
难必求良臣以责显效奈至旌旟岩谷物色草莱召以
礼不召以威取其人不取其阀弃版而相商宗聘之特
勤舍渔而师周王遇之甚渥托一时之卜梦新四海之
听瞻皆谓有非常之才固当为不次之举然兹殊典难
格后时永惟取士之详莫若设科之要自汉而降由唐
以还较评雄词区处群彦文章凛凛共高当世之风圭
绂班班率借此途而出非唯试艺足号得人国家世统
卷九 第 56b 页 WYG1097-0571b.png
灵长治原翕赩野无弃士廷有力臣坐廊庙者以伊夔
处心列藩屏者以吕召任已台阁讲议辉华乎典谟胶
庠弦歌畅导乎礼乐备阅前代无加本朝尚犹间下诏
音广招隽类凡预乡书之荐俾繇礼部而升然后引之
天庭揭以圣训傥有中程之状悉膺署第之光然而声
律之间可容妄作爵命之重岂宜滥当高或致槐棘之
尊下或取郡邑之贵所系悉大其才寔难虽在伊人之
为尽由今日之选自非超异曷副详延若某者生而贱
卷九 第 57a 页 WYG1097-0571c.png
贫性复庸野不能治产尤喜执经众皆谓之僻儒心独
安于直道无阔达之度常愧于古人负空虚之资俯羞
于浮俗始千里选一黜文评崎岖数年连蹇万态学如
短绠信未及于渊源志若疏筠曾不迁其节操时可佐
而位无所践亲欲养而禄无所于忠孝未全日月易往
复偶旁求之命再兴妄进之怀虽焚舟以示于必行而
发策尚虞其难得岂意乡老贡迹太常籍名幸趋邃旒
仰待明试天题渊秘落笔辞穷昼景迅驰举目心陨仅
卷九 第 57b 页 WYG1097-0571d.png
缀三篇之略殊无一日之长所忧罢归敢觊荣擢洎中
楹之唱等唯上意之第能不图微躯亦玷后列宠乎踰
分理则有归此盖伏遇某官甄陶儒风仪表世教佐主
而求士欲无所遗器人而尽材容有不备使浅闻之贱
介亦见采于明时敢不永励赤心坚持素节罔冀金朱
之乐愿伸犬马之能上酬国恩次答钧造降此以外不
知他为某卑情无任感荷激切知归之至
 到任谢执政启
卷九 第 58a 页 WYG1097-0572a.png
右某伏蒙圣恩授前件差遣巳于三月十七日到任管
勾讫被遣按刑奉丝纶之明训退思踰分荷甄铸之深
仁奔驰备历于险巇督察始临于疆境忧其非据情所
不胜伏念某造道不深受材非敏第诚身而自信蔑求
外以苟为间关从仕之劳荏苒历年之久虽不足趋时
而应变固未尝直尺而枉寻持节远方荐忝皇华之使
坐曹中省幸参白首之郎徒坚报国之心实愧食功之
禄方谋引迹欲丐投閒不谓误恩复加烦使况治世所
卷九 第 58b 页 WYG1097-0572b.png
矜者重轻之典清朝尤恤者幽远之氓傥匪精明之资
曷当刺察之任汎及孤拙岂无夤缘此盖伏遇某官诚
亮天功力熙帝载坦辟公平之路判分邪正之俦取人
无求备之难分职有因能之妙曾惟朴陋亦玷品题敢
不愈激懦衷勉图微效去奸助善列城共底于澄清急
吏宽民庶狱必祛其冤滞冀少禆于忽杪期不玷于明
昌上酬覆焘之恩次答钧衡之赐舍是而语讵知所裁
卑情无任感戴激切之至
卷九 第 59a 页 WYG1097-0572c.png
 上执政启
右某启屈蠖求伸乃品物之常理涸鳞希润宜至仁之
动心在愚虑以甚危望台阶而远叩情言迫切进退凌
兢伏念某朴樕小材倥侗末学蚤从禄仕久困尘泥窃
科几四纪之深效官逃十任之责自叨使指屡易岁华
始巡巴蜀之封旋领瓯闽之部悉为远地岂敢告劳周
旋六载之中间关万里之部既每胜于诹询谋度且备
尝乎险阻艰难下绳州邑之勤上赖朝廷之福财赋不
卷九 第 59b 页 WYG1097-0572d.png
愆于供贡盗奸毕即于诛锄凡两及于终更敢自言其
善状洎预造庭之列滥充典客之员白头虽愧于郎潜
素节罔欺于士论自公退食曾不越思有道诚身未尝
诡遇羞捷径之窘步愧凿墉而益高僶俛再期颛蒙特
立幸遇圣政赫日新之盛真贤赞道揆之明未见斥于
冷官遽复蒙于烦使仰轩陛训辞之重念庙堂驱策之
荣义难固辞乐就远适然而离乡六七千里去国五十
九程每航不测之渊常蹈无穷之崄或烟瘴浸淫于晨
卷九 第 60a 页 WYG1097-0573a.png
迈或虎狼惊突于昼行固奚恤于轻身唯恐罹于旷载
饬列城于明慎儆庶狱于公平虽未全远罪之风亦庶
绝非辜之叹勤瘁不忘于终日拘挛已阅于三冬徯瓜
代以过期丐行符而剡奏皇皇俟命慄慄斋心重念某
齿发日衰关节疢动昏花眊视渴涸消中乃缘冲冒之
劳以病蕞微之质俾之久处实重私忧辄希仰首之鸣
号不避黩尊之罪戾恭惟某官功高总揆志遂泽民以
唐虞之道致吾君以稷契之忠任吾已不忍匹夫之失
卷九 第 60b 页 WYG1097-0573b.png
所赞成四海之升平察其露恳之诚宽此冒威之谴回
台煇而下烛运化笔以曲成庶几垂尽之愚获被更生
之赐誓坚晚节上报钜恩干浼尊严某卑情无任惶惧
激切之至谨具启事陈献伏惟钧慈俯赐鉴念
 谢两府启
右某启伏蒙圣恩差知明州军州事已于七月二十三
日到任管勾讫过瓜受代四年久使于远方剖竹分符
数月遽更于两郡露奏获伸其诚府把麾遂适于乡关
卷九 第 61a 页 WYG1097-0573c.png
仰承优渥之恩悉自埏镕之力唯知感激第切凌兢伏
念某术学空疏性资朴拙早繇仕路久玷朝绅窃禄几
四纪之深持身坚一节之守随时頫仰鄙世俗之可羞
与道卷舒慕古人之特立每惧过情之闻敢希虚受之
官固宜自分于疏閒何幸误膺于识拔与郎潜者再岁
奉使指者十年间关虽竭于勤劳翲忽殆忘于裨补旋
省衰疲之质恐贻忝冒之讥剡章屡叩于九阍拜命果
分于千里况四明之善壤为三浙之美邦民饶畎亩之
卷九 第 61b 页 WYG1097-0573d.png
膏腴地有山川之清胜冠盖无往来之冗厨传绝修饰
之劳利烟海之鱼盐众皆乐止近武林之桑梓人颇荣
之设令自择以居所欲不过如此斯盖伏遇某官力熙
帝载诚亮天工别忠邪以裨极治之朝明黜陟以赞仰
成之政致此寒微之迹遂其安便之私某敢不钜细悉
心夙宵竭力承流宣化庶无愧于昔年利国惠民愿有
为于今日上答乾坤之赐次酬陶冶之仁过此以还罔
知所措卑情无任荷戴知归之至谨奉启事上谢伏惟
卷九 第 62a 页 WYG1097-0574a.png
钧慈俯赐鉴念
 谢户部虞尚书举自代
右某启窃闻剡奏举某自代者某衰晚孤踪荒落旧学
无所堪可日思退缩岂谓八座高贤一时硕德特不遐
遗过有论荐且荣且愧惟感惟幸恭惟某官以忠报国
以义取人举其所知不嫌故旧之密施于有政祗期器
识之宜夫何汎及于匪材不宜少牵于多爱虽欲激昂
以酬知遇于清明之世其如罢软不克荷承于激引之
卷九 第 62b 页 WYG1097-0574b.png
恩仰衔眷录不胜惓惓之至谨具启上谢伏惟台慈俯
赐鉴念谨启
 
 
 
 
 
 钱塘集卷九