义门读书记-清-何焯卷十五

卷十五 第 1a 页 WYG0860-0186a.png
钦定四库全书
 义门读书记卷十五
         翰林院侍读学士何焯撰
  前汉书
高帝纪宽仁爱人意豁如也 宽仁爱人起自布衣代
秦之本故首著之
令诸大夫曰 下卷诏书有云秦民爵公大夫以上令
丞与亢礼诸大夫当谓此也
卷十五 第 1b 页 WYG0860-0186b.png
生孝惠帝鲁元公主(至/)遂不知老父处 及此二事王
氏所谓记繁而志寡者也 服虔以元为长韦昭以元
为谥师古谓韦说失之按西京人质无文长公主为元
理况一代更无称元者归乎田成子岂非谥耶韦说无
妨胜服
秦二世元年秋七月陈涉起蕲至陈自立为楚王遣武
臣张耳陈馀略赵地八月武臣自立为赵王 始皇末
年亡聚山泽者所在而是故陈涉一呼云会飨应乱固
卷十五 第 2a 页 WYG0860-0187a.png
不始于二世也特继世者复加以昏虐益速其亡耳
是月项梁与兄子羽起吴(至/)秦将章邯破之 总叙于
此见秦已有必亡之势
秦二年秦泗川监平将兵围丰 师古曰泗川郡川字
或为水其寔一也按地里志作泗水郡川字传写之误
作水者是也
秦三年沛公从砀北攻昌邑遇彭越越助攻昌邑 史
记云沛公引兵西遇彭越昌邑因与俱攻秦军战不利
卷十五 第 2b 页 WYG0860-0187b.png
还至栗云云下乃云与魏将之军并攻昌邑沛公盖与
越再攻昌邑也
襄侯王陵降 师古以晋灼王陵即安国侯王陵之说
为非按下云因王陵兵从南阳迎太公吕后于沛亦出
武关之道则此王陵即安国侯王陵也襄侯则初起时
所假封爵耳功臣表云以自聚党定南阳汉王还击项
籍以兵属从非别一人可知
章邯举军降项羽羽以为雍王 羽擅以邯为雍王已
卷十五 第 3a 页 WYG0860-0187c.png
不守怀王之约矣
秦相赵高恐乃杀二世使人来欲约分王关中沛公不
许 不许贼臣真能扶义而西者矣
张良曰此独其将欲叛(至/)大破之蓝田南 此即韩信
所以破齐也
元年与父老约法三章耳 此约法与上苛法对因纪
末有初顺民心作三章之约改约字为读始厚斋王氏
然文纪中宋昌有约法令之语刑法志言约法三章者
卷十五 第 3b 页 WYG0860-0187d.png
非一当仍旧也
伤人及盗抵罪 观注中服虔李奇解抵罪之义则盗
亦当以臧之多少科罪今法惟窃盗计臧强盗则已行
而但得财者不分首从皆斩或恐过也
可急使守函谷关 注文颖曰是时关在宏农县衡岭
今移东在河南榖城县按地理志宏农郡有宏农有新
安武帝元鼎三年徙函谷关于新安当为宏农之新安
也河南郡有榖成师古曰即今新安然则非汉宏农之
卷十五 第 4a 页 WYG0860-0188a.png
新安明矣潘岳西征赋注岳以元康二年五月十八日
乙未自洛阳之长安二十五日壬寅次于新安之千秋
亭榖成去洛阳甚近疑非汉武徙关之地文颖注及后
书郡国志更当详考以求真是
二年拔陇西(至/)缮治河上塞 拔陇缮塞关中安固而
后东兵
故秦苑囿园池令民得田之既反暴政且益足关中食
施恩德(至/)复勿繇戍 稍休息其民使有乐生之心
卷十五 第 4b 页 WYG0860-0188b.png
又略知礼教而后用之此当日萧何治关中规模也
兵出无名(至/)天下之贼也 天下苦秦并起亡之秦亡
而复搆兵以争中原刘项曲直未有分也明其为贼而
后民望在刘不在项天下汹汹皆知非以自利动非无
名之师比矣
汉王以故得劫五诸侯兵 师古以五诸侯为常山王
张耳河南王申阳韩王郑昌魏王豹殷王卬按韩王是
韩信不当云郑昌
卷十五 第 5a 页 WYG0860-0188c.png
汉王拜越为魏相国令定梁地 越已有众三万故得
独当一面
兵复大振与楚战荥阳南京索间破之 史记书此战
在六月立太子下此为得之
三年冬十月甲戌晦日有食之十一月癸卯晦日有食
之 两月再蚀与鲁襄公二十一年同历家云或此月
食在交前而次月复食在交后亦时有之后孝文三年
同按史记孝文本纪但书十月丁酉晦食
卷十五 第 5b 页 WYG0860-0188d.png
项羽数侵夺汉甬道汉军乏食 时关中大饥仅仰敖
仓粟既为羽侵夺甬道荥阳即以乏绝不守其后刘贾
入楚地佐彭越烧楚积聚而曹咎等守成皋亦为汉所
破矣
项王必引兵南走(至/)破之必矣 项王既引而南不能
骤为河北声援取赵亦可以万全矣 辕生之计即伍
子胥所以覆楚也
晨驰入张耳韩信壁而夺之军乃使张耳北收兵赵地
卷十五 第 6a 页 WYG0860-0189a.png
 已举燕赵则前所请益三万人可收之以自将若尽
夺其军则张耳所北收赵地之兵岂足以东击齐哉
使卢绾刘贾将卒二万人(至/)佐彭越烧楚积聚 既夺
信军乃可分二万人与刘贾助彭越绝楚粮道矣
四年汉王羽相与临广武之间而语 之间按萟文类
聚当作涧然以上文孟注两城相对之说观之则如字

枭故塞王欣头栎阳市 章邯罪过于欣独枭欣头者
卷十五 第 6b 页 WYG0860-0189b.png
以其既降汉而复叛去故也
五年汉王为发丧哭临而去 诛羽以正君臣之义仍
为发丧哭临者尝受命怀王约为兄弟故也
汉王还至定陶驰入齐王信壁夺其军 羽死所畏恶
者信故乘其不意而夺之军此正所以息天下之兵端
间不容发者也后陈豨之狱使信被参夷之祸则于报
功之义俭耳
义帝亡后(至/)都下邳 仍以义帝为言终击楚之杀义
卷十五 第 7a 页 WYG0860-0189c.png
帝者之事亦使信不自以徙王惊疑其家在楚又本所
欲得也
民以饥饿自卖为人奴婢者 以饥饿自卖为人奴婢
则不独以罪没身始为官奴婢矣今卖身劵契必云口
食不周其来远矣
燕王臧荼反 臧荼项氏所置又负杀故主之罪故惧
诛最先反
六年西有浊河之限 晋灼注孟津号黄河故曰浊河
卷十五 第 7b 页 WYG0860-0189d.png
也按孟津不在齐界字有误或是鬲津地理志平原郡
有鬲县平当以为鬲津
韩王信等奏请以故东阳郡鄣郡吴郡五十三县立刘
贾为荆王 文颖注吴郡本会稽也当以会稽治吴故
亦得称吴郡当班氏作书时亦未分也此正与下郯郡
义同
今上尊太公曰太上皇 秦始皇追尊庄襄王为太上
皇汉仍其旧师古不预治国故不言帝之说非也皇帝
卷十五 第 8a 页 WYG0860-0190a.png
本兼采三皇五帝义三皇古之盛天子也颜说出蔡伯
喈盖据定陶恭皇孝德皇诸号以后事臆断
七年民产子复勿事二岁 大乱之后户口减半优之
使生聚日滋也
九年罪三族 按刑法志孝文诏明指父母妻子及同
产为三族则注中张晏说为是如淳说不惟祸及举宗
复妄增母妻二异姓一言之误其为不仁甚矣以今法
准之亦如张说
卷十五 第 8b 页 WYG0860-0190b.png
贤赵臣田叔孟舒等十人(至/)尽拜为郡守诸侯相 用
之则国家收其效彼亦无所妄觊矣
十年令诸侯王皆立太上皇庙于国都 失礼之始至
韦元成贡禹始觉其非
十一年御史大夫昌下相国 臣瓒注周昌已为赵相
御史大夫是赵尧耳按当时周昌疑以御史大夫行赵
相事赵尧特以御史守御史大夫故诏书仍言昌也
十二年陈平灌婴将十万守荥阳(至/)亡可蹻足待也
卷十五 第 9a 页 WYG0860-0190c.png
五代郭威之事近之
上尊号曰高皇帝 后世人主生上尊号不祥莫大焉
赞置祠祀官则有秦晋梁荆之巫 汉之报本远矣
汉承尧运(至/)得天统矣 顺民心得天统此高纪眼目

惠帝纪外郎满六岁二级 苏林以外郎为散郎按外
郎宜对在中者而言非员外之散郎也后世散郎称外
郎者乃借用旧名
卷十五 第 9b 页 WYG0860-0190d.png
令郡诸侯王立高庙 诸侯不得祖天子而左氏云郑
祖厉王似因诸侯王得立高庙附益之也
元年春正月城长安 高帝六年令天下县邑城至惠
帝元年乃城长安先使百姓有所保聚而后规拓京师
后世所不及也
二年合阳侯仲薨 子封王而父仍侯爵
三年春发长安六百里内男女十四万六千人城长安
 以渐城之则民不劳费可给检察可精汉初休息天
卷十五 第 10a 页 WYG0860-0191a.png
下事必有次第若此即国祚悠久之气象也
六月发诸侯王列侯徒隶二万人城长安 诸侯王远
近地异故豫以六月发之使各及期而至其筑城仍在
春正月也
六年女子年十五以上至三十不嫁五算 产子复二
岁不嫁谪五算与武帝之口赋重困民产子辄杀者可
以观世运矣
起长安西市修敖仓 五年九月城成明年六月乃始
卷十五 第 10b 页 WYG0860-0191b.png
起市其修敖仓是当时亦有两都并建之意
高后纪取后宫美人子名之以为太子 名之名为皇
后所产子也是少帝非刘氏乃大臣既诛诸吕从而为
之辞耳以其能匡汉祚立太宗功既大故后世不之求

文帝纪愿请楚王计宜者 阴安侯顷王后皆妇人琅
邪王疏属帝言请楚王计宜斯识体矣
赐民爵一级女子百户牛酒 后书注云姚察云女子
卷十五 第 11a 页 WYG0860-0191c.png
谓赐爵者之妻史记封禅书百户牛一头酒十石臣贤
按此女子百户若是户头之妻不得更称为户此谓女
户头即今之女户也恩当普洽所以男户赐爵女户赐
牛酒按此说近之又按昭纪始元元年秋七月赐民百
户牛酒元纪初元元年夏四月赐吏民五十户牛酒而
别无女子百户五十户之文或者吏民但赐牛酒而不
赐爵则其妻不别沾赐非女户也惟章帝元和二年夏
四月诏书独系以经曰无侮鳏寡惠此㷀独加赐河南
卷十五 第 11b 页 WYG0860-0191d.png
女子百户牛酒或当如章怀之说诏书曰河南则止于
河南尹所属县不普洽天下与前书中事不同
元年因赐天下民当为父后者爵一级 按当为父后
正谓嫡长耳颜注非其曰非己生尤乖于理
皇太后曰立太子母窦氏为皇后 先建太子后立皇
后者时代王王后先卒窦姬乃以子贵也立皇后称皇
太后命得著代之意 立太子母上史记有诸侯皆同
姓五字盖周之天子逆后于妫姜之国今诸侯皆同姓
卷十五 第 12a 页 WYG0860-0192a.png
则不可拘以旧制必贵姓也然自此景立王武立卫安
于立贱矣此等皆汉事与三代始判分处况此时固亦
有长沙王在乎
唯中尉宋昌劝朕(至/)官皆至九卿 高文二帝气象虽
不同其开诚无饰则一也
二年为吏及诏所止者遣太子 周公留相伯禽之鲁
此其遗意
人主不德(至/)灾孰大焉 自秦以来不畏于天至文帝
卷十五 第 12b 页 WYG0860-0192b.png
始闻此言
九年春大旱十年冬行幸甘泉将军薄昭死 无兴革
大事其简如此后汉诸纪书事太烦碎矣
十三年今廑身从事(至/)其除田之租税 尽除租税不
可为经常盖欲极所以劝农之道耳非帝之节俭亦莫
之能行也
后元年孝惠皇后张氏薨 不以后礼丧葬故不曰崩
书曰皇后则但退处未尝废也此文帝之失张晏云废
卷十五 第 13a 页 WYG0860-0192c.png
处北宫者仍外戚传之文后卷景纪中三年颜注云废
后死不书
六年以中大夫令免为车骑将军屯飞狐(至/)次棘门
曰屯曰次屯有分地次备调发也 后书郡国志上曲
阳故属常山恒山在西北注引晋地道记云自县北行
四百二十五里恒多山坂名飞狐口按此则飞狐口即
代郡之常山关与上曲阳相接者也句注则雁门关也
七年以下服大红十五日小红十四日纤七日释服
卷十五 第 13b 页 WYG0860-0192d.png
史记索隐曰以下谓柩已下于圹语尤分明足明三十
六日断自已葬之后矣 礼服不讲乃有易月之谬说
颜师古及刘贡父駮正者是然大红小红当如应氏之
说阎丈百诗云汉文此制行之三百七十年魏武帝始
令葬毕便除无所为三十六日之服者后又不知何代
以三十六日为除服期而不论葬与否唐元肃二宗之
丧又降三十六日为二十七日则所谓以日易月者于
是焉始(按元肃二宗之丧为二/十七日见常衮议中)
卷十五 第 14a 页 WYG0860-0193a.png
赞断狱数百几致刑措 贡禹言文帝贵廉洁贱贪污
吏坐臧者皆禁锢赏善罚恶不阿亲戚罪白者伏其诛
是帝之为政不专于宽也特刑不滥耳张武旧勋受赂
不饬未至大恶故加赐以愧之岂槩施诸下姑息成风
致贪吏放手哉
景帝纪丁未太子即皇帝位 文帝以乙巳葬既葬乃
即位也史记云太子即位于高庙此皆典礼所徵不宜
削略
卷十五 第 14b 页 WYG0860-0193b.png
四年十月戊戌晦日有蚀之 贡父曰此年记事十月
在年终误按此十月或九月之误史记是年有后九月
然近下中四年亦记十月于年终
七年夏四月乙巳立皇后王氏丁巳立胶东王彻为皇
太子 先立皇后而后立太子与文帝故事异
中二年令诸侯王薨(至/)大行奏谥诔策 策者初封及
除官之策命注谓哀策者非
四年死罪欲腐者许之 以腐赎死是则异于使无罪
卷十五 第 15a 页 WYG0860-0193c.png
幼童轻绝其世伤天地生物之和者矣
后二年今訾算十以上乃得宦 董仲舒所谓选郎吏
以訾富指此訾算也张释之司马相如皆以訾算为郎

武帝纪建元元年丞相绾奏所举贤良(至/)请皆罢 自
此乃一于儒术士始尚经学而扬于廷者有仲舒之对
矣不可谓非卫绾之功也
二年御史大夫赵绾坐请毋奏事太皇太后及郎中令
卷十五 第 15b 页 WYG0860-0193d.png
王臧皆下狱自杀 直笔
五年夏四月平原君薨 可不书于本纪
元光元年于是董仲舒公孙宏等出焉 按仲舒传谓
州郡举茂材孝廉自仲舒发之而是年十一月已有郡
国各举孝廉之令则仲舒对策当在元光之前此总举
其得人之著者言之
四年魏其侯窦婴有罪弃市 坐矫先帝诏非独如师
古所云党灌夫也
卷十五 第 16a 页 WYG0860-0194a.png
元朔二年于是藩国始分而子弟毕侯矣 元朔二年
藩国始分然而不能绝淮南衡山之谋也
五年其令礼官劝学(至/)学者益广 其议本发于宏故
先著诏书以章人君兴起绝学之美而仍不没其实焉
元狩元年丁卯立皇太子 因治淮南狱闻武安之谋
故立太子
四年青至幕北围单于(至/)两军士战死者数万人 书
功而必并言所丧战士之多以见虽幸而胜得失仅足
卷十五 第 16b 页 WYG0860-0194b.png
相偿所以为良史明年复书马少亦以终前事也
五年徙天下奸猾吏民于边 秦始皇三十四年适治
狱吏不直者筑长城及南越地此徙天下奸猾吏民于
边其用同也
元鼎三年徙函谷关于新安 应劭注时楼船将军杨
仆数有大功耻为关外民上书乞徙东关以家财给其
用度按五年南越反杨仆始拜楼船将军事在徙关之
后以武帝之雄岂展拓都畿费出臣下之家财乎应注
卷十五 第 17a 页 WYG0860-0194c.png
出于流传非实事也
元封五年初置刺史部十三州 是时刺史不常厥居
至东汉始有治所颜注微误刘昭续书郡国志注补谓
传车周流匪有定镇者得之
其令州郡察吏民有茂材异等 史记儒林传有秀才
异等辄以名闻可證茂之为秀矣应劭所云避光武讳
是也秀才所由命名则出于管子小匡篇其秀才之能
为士者则足赖也之文
卷十五 第 17b 页 WYG0860-0194d.png
太初元年正历以正月为岁首 师古曰谓以建寅之
月为正也未正历之前谓建亥之月为正今此言以正
月为岁首者史追正其月名按既曰正历以正月为岁
首明前此不改月固以建寅之月为正月矣若前此果
谓建亥之月为正则当云以建寅之月为正也更从识
者质之(赞有改正朔之/文故师古云然)
发天下谪民西征大宛 谪者独非民乎而使二十万
众暴骨异域其不丧而仅报虐于子孙幸耳
卷十五 第 18a 页 WYG0860-0195a.png
蝗从东方飞至敦煌 从东方飞至敦煌则几遍天下
矣书其所见辞微而显
二年籍吏民马补车骑马 此籍马为伐宛也
征和四年上耕于钜定 服虔曰地名也近东海按服
说亦据沟洫志东海引钜定之文盖不悟东海乃北海
之讹耳
赞孝武初立卓然罢黜百家(至/)何有加焉 但美其文
德而不及武功末始以不改恭俭一语见意可谓微而
卷十五 第 18b 页 WYG0860-0195b.png
章矣自蔚宗以下未能然也
昭帝纪始元二年以宗室毋在位者(至/)辟疆守长乐卫
尉 此霍光之善亦足以閒执燕与广陵之口
遣使者振贷贫民毋种食者(至/)毋令民出今年田租
稍修文景之政天下所以复安
五年夏阳男子张延年(至/)要斩 即成方遂两书之以
传疑也
元凤二年三辅太常郡得以叔粟当赋 此事得禹贡
卷十五 第 19a 页 WYG0860-0195c.png
甸服之本意可视年之丰啬时时施行也
四年毋收四年五年口赋 贡禹上书言古民无赋算
口钱起武帝征伐四夷重赋于民民产子三岁则出口
钱故民重困至于生子辄杀宜令儿七岁去齿乃出口
钱年二十乃算如淳所引汉仪注乃元帝以后之制也
三年以前逋更赋未入者皆勿收 如淳曰更有三品
有卒更有践更有过更按其实则二也践更即是代人
卒更但以月计私得雇直过更则是总代人繇戍以岁
卷十五 第 19b 页 WYG0860-0195d.png
计人输戍边三日之直于官官为给与久住之人也盖
卒更即古者田赋出兵之制戍边三日则仿力役之制
为之雇更即雇役之法所昉
赞承孝武奢侈馀敝(至/)户口减半 武帝之失因事著
见所谓不溢美不隐恶也
宣帝纪皇太后归长乐宫 宣帝秋七月即位十一月
太后乃归长乐宫者惩昌邑前事也
本始元年诏内郡举文学高第各一人 师古曰中国
卷十五 第 20a 页 WYG0860-0196a.png
为内郡缘边有夷狄障塞者为外郡成帝时内郡举方
正北边二十二郡举勇猛士按此为两得之今取士以
文章而为缘边设解额误矣
二年以水衡钱为平陵徙民起第宅 于为人后之恩
有加隆也
地节二年乃复使乐平侯山领尚书事(至/)以传奏其言
 汉家气象至宣帝复一变渐已任法不任人矣
侍中尚书功劳当迁(至/)品式备具 久于其任则谙习
卷十五 第 20b 页 WYG0860-0196b.png
故事故品式备具也由此尚书权重人主得倚以裁决
庶务东汉政归台閤不任三公原于宣帝也
四年诏曰父子之亲(至/)延尉以闻 此诏最得法意非
前人不知及此也盖古者议事以制子首匿父母等固
在所原宥耳 父母匿子情虽同而平居失于不教故
坐之然犹必上请将权衡其轻重以行法或直原宥之

其令郡国岁上系囚(至/)课殿最以闻 令法监毙罪囚
卷十五 第 21a 页 WYG0860-0196c.png
管狱官有罚盖始于宣帝也
元康元年其博举吏民厥身修正(至/)各二人 宣帝虽
不甚用儒然于通经者未尝不加劝诱亦武帝家法也
二年闻古天子之名(至/)其更讳询 宣帝因人有以触
讳犯罪者故更其名然则生而讳名前此已然疑起秦
世也
三年封贺所子弟子侍中中郎将彭祖为阳都侯 平
帝元始元年始著令诸侯王公列侯关内侯亡子而有
卷十五 第 21b 页 WYG0860-0196d.png
孙若子同产子者皆得以为嗣今彭祖特以贺旧恩得
封盖从来殊数也
四年诸年八十以上非诬告杀伤人他皆勿坐 诬告
人与杀伤人同在不以老耄纵舍之科当时诬告之重
如此
神爵元年朕之不明震于珍物 服虔曰震惊也苏林
曰震动也按以震为惊乃与下惧不能任之意协服说

卷十五 第 22a 页 WYG0860-0197a.png
三年起乐游苑 乐游苑犹景帝之德阳宫皆自作庙
也微眇时尤乐杜鄠之门故以杜东原为初陵而以乐
游名苑
甘露二年其以客礼待之位在诸侯王上 王者所客
议中已发其端待以殊礼则恩自天子出耳
元帝纪汉家自有制度(至/)何足委任 德教不可不纯
俗儒不足委任宣元各有所偏或治或乱又非尽由所
操之术其天资乃判智愚也
卷十五 第 22b 页 WYG0860-0197b.png
元纪初元三年丞相御史举天下明阴阳灾异者(至/)
进擢召见 阴阳月令发于魏相至此言阴阳者遂盛
永光元年诏丞相御史举质朴敦厚逊让有行者光禄
岁以此科第郎从官 光禄亦以此科第郎从官则周
官宰夫正岁于宫中群吏书其能者与其良者以告小
宰大宰之馀意也
稼秋罢 如说为近稼秋罢不成文义
四年诏曰安土重迁(至/)令明知之法穷则变此诏得之
卷十五 第 23a 页 WYG0860-0197c.png
五年颍川水出(至/)士卒遣归 此便民善政
建昭五年方春农桑兴(至/)公卿其明察申敕之 此今
法农忙停讼所始
赞吹洞箫 如注箫之无底者按王褒颂曰原夫箫干
之所生于江南之邱墟洞条畅而罕节标敷纷以扶疏
是洞箫以一干无节故得此名博雅谓箫大者无底小
者有底如注非也
自度曲被歌声 从注中瓒说则度读本音然班之文
卷十五 第 23b 页 WYG0860-0197d.png
义先度而后被之于歌则应说为谛也
贡薛韦匡迭为宰相 颜师古以韦为韦贤按韦贤为
相在昭宣之际则此应谓其子元成也
成帝纪宣帝爱之字曰太孙 汉诸帝高祖宣帝光武
兴于民间以字著献帝逊位字亦著焉唯成帝之字则
以古无太孙之号宣帝以世嫡故特呼之亦传为字后
世遂目世嫡皇孙曰太孙也
建始四年中谒者丞陈临杀司隶校尉辕丰于殿中
卷十五 第 24a 页 WYG0860-0198a.png
司隶校尉天子倚以清辇毂而中人得以杀之岂非禄
去公室之兆乎
河平三年光禄大夫刘向校中秘书 刘向校中秘书
孟坚大书于帝纪尊经籍也
阳朔元年京兆尹王章有罪下狱死 王章不言为王
凤所害于体例不能一也
鸿嘉四年被灾害什四以上(至/)思称朕意 如此则虽
遇凶灾尚可不至流为寇贼亦治标之善策
卷十五 第 24b 页 WYG0860-0198b.png
永始二年吏民以义收食贫民(至/)万钱以上一年 如
此乃成国体安桓预下诏书计金受官则市贾矣且安
桓爵得至关内侯此亦不至甚滥也
冬十一月行幸雍祠五畤 建始二年罢雍五畤至此
始复而于后年总书之
四年出杜陵诸未尝御者归家 宣帝之葬至是三十
六年矣以无继嗣故出之也
绥和元年诏曰朕承太祖鸿业(至/)其立欣为皇太子
卷十五 第 25a 页 WYG0860-0198c.png
以此诏文观之哀帝背大宗顾私亲其罪于是为大因
此伤元后之心奸臣煽惑借以窃权国之将亡未有不
基于伦纪不立者其微则又自成帝昧夫妇判合之重
贱者得以色升自贻绝嗣并及宗社也永始元年五月
封王莽为新都侯六月立皇后赵氏适相符会终成祸
胎岂偶然哉
封中山王舅谏大夫冯参为宜乡侯 冯参有贤名而
此时不固让宜乡之封他日傅太后修怨几至覆宗亦
卷十五 第 25b 页 WYG0860-0198d.png
自昧其几也
以大司马票骑大将军根为大司马 票骑将军疑不
当有大字
赞可谓穆穆天子之容者矣 谓有其容爽其德也
哀帝纪田宅亡限(至/)皆无得过三十顷 哀帝行限田
之制本善王莽之行王田盖务以祈胜而致不便于民

博士弟子父母死予宁三年 汉制之失莫大于仕者
卷十五 第 26a 页 WYG0860-0199a.png
不为父母行服三年达礼于是焉废其予宁者不过自
卒至葬后三十六日而已哀帝既许博士弟子予宁三
年何不推之既仕者乎至安帝元初三年邓太后临朝
初听大臣二千石刺史行三年丧至建光三年安帝亲
政宦竖不便复议断之桓帝永兴二年初听刺史二千
石行三年丧延熹二年复断之若公卿则终汉之祚不
议行三年丧服也
建平元年太皇太后诏外家王氏田非冢茔皆以赋贫
卷十五 第 26b 页 WYG0860-0199b.png
民 自此而王氏家施渐及民矣
二年定陶恭皇之号不宜复称定陶 去定陶而直称
恭皇以太上皇为比也
待诏夏贺良等(至/)宜改元易号 张衡谓谶起哀平则
夏贺良其汉人内学之祖欤
平帝纪诸有臧及内恶未发(至/)不以小疵妨大材 此
莽罗致屏弃不齿之人被以望外过恩使为已用耳莽
谓诸有臧及内恶未发者不以小疵妨大材曹操亦谓
卷十五 第 27a 页 WYG0860-0199c.png
若必廉士而后用则齐桓其何以伯世篡贼所求往往
必于其类以为此属皆计不反顾不得不奋效鸣吠以
图富贵一时乃可惟我所使也
元始二年谕说江湖贼(至/)送家在所收事 收事犹今
编入里甲当差
三年立官稷及学官 自周衰学废至王莽复天下皆
立学官稷似瓒说得之
五年汉元至今十有馀万人(至/)致教训焉 时诸侯王
卷十五 第 27b 页 WYG0860-0199d.png
皆同编户民无足惮者然以十馀万之众虑诸刘相结
起事故阴置其所厚党于王氏斲丧公室者阴检束之
非教训其人也
其出媵妾皆归家得嫁如孝文时故事 出媵妾归家
得嫁者莽欲阶此夺孝平皇后之志赖其女贤耳凡奸
人为一善事亦必为其私故可诛也
 
 义门读书记卷十五