义门读书记-清-何焯卷八

卷八 第 1a 页 WYG0860-0118a.png
钦定四库全书
 义门读书记卷八
          翰林院侍读学士何焯撰
  诗经
小雅鹿鸣之什常棣二章 言他日族葬于原隰之间
惟此兄弟也
六章 具字不必说到生死唐王维诗遥知兄弟登高
处遍插茱萸少一人可与此诗对看
卷八 第 1b 页 WYG0860-0118b.png
伐木 此与上常棣篇疑皆周公作安溪先生谓二诗
实相首尾有伐木而常棣之义益明
二章笺云此言许者伐木许许之人 上许字作前
南陔序 方勺曰陔何以有戒意据周官祴夏仪礼作
陔夏则陔通于祴且辰穷于亥是戒之时也
南有嘉鱼之什南有嘉鱼序太平君子 平下脱一之字
蓼萧四章鞗革冲冲 冲作忡
六月五章至于太原 太原先儒无明文其即书之所
卷八 第 2a 页 WYG0860-0119a.png
谓原隰乎亭林说得之
采芑三章彼飞隼 作鴥
车攻二章传田者大芟草以为防 芟作艾
吉日四章笺酌而醴群臣 醴作饮
鸿雁之什沔水首章彼飞隼作鴥下同
鹤鸣首章鱼潜在渊二句 笺云此言鱼之性寒则逃
于渊温则见于渚喻贤者世乱则隐治平则出按如笺
云次章何以复有变文当从毛传良鱼在渊小鱼在渚
卷八 第 2b 页 WYG0860-0119b.png
之说为长
白驹 安溪先生云此劝隐之诗也贤者之去同僚惜
之故欲絷维朝夕而喜其贲然相顾然又决之曰行也
使尔为公为侯则忧深责重暇豫未有期矣优游者犹
豫迟回之意言不必优游而可以勉决其遁思士大夫
勇于去如此其时势可知矣末章望其音问常通则朋
友之情也
斯干三章君子攸芋 笺云芋当作幠按集韵幠芋同
卷八 第 3a 页 WYG0860-0119c.png
一字
六章笺云乃铺席与群臣安燕为欢以落之 落别本
作乐按落字近之然释文有乐字
八章家室君王 家室作室家
笺宣王将生之子 将作所
九章笺云纺塼习其一有所事也 一作所所字衍
无羊四章牧人乃梦 言牛羊息而牧人乃就寝矣
节南山之什节南山四章勿罔君子 笺云勿当作末
卷八 第 3b 页 WYG0860-0119d.png
按此本又误刋为未下同正义云末略欺罔
正月十章笺云终是用踰度陷绝之险女不曾以是为
意乎 是用作用是不曾作曾不
十月之交首章朔月辛卯 月近刻作日者非说见学
斋呫哔及魏了翁正朔考
四章家伯冢宰 冢作维笺云冢宰掌建邦之六典按
先郑注周礼以宰为宰夫者得之若冢宰不应叙司徒
下也
卷八 第 4a 页 WYG0860-0120a.png
小旻四章笺云争言之异者 争下脱一近字
五章笺云王之为政者 者作当去声
小宛首章 安溪先生云鸠一生九子以为兄弟之喻
鸠飞戾天喻人能自奋也故思念父母其心忧耿达于
明发守身之志决矣
二章 恶旨酒者以顾养也畏天命者子之翼也
三章四章 中原之菽蕃其种也蜾蠃之子肖其类也
草木昆虫犹有种类人受教诲于父母而不以善似之
卷八 第 4b 页 WYG0860-0120b.png
可乎此所以日月征迈以求无忝此两章申有怀二人
之意
四章题彼脊令笺云不有止息 有作肯
五章六章 桑扈而啄粟填寡而岸狱民物失所甚矣
当此之时何以修身而避咎乎温温矣而惴惴惴惴矣
而战战兢兢惕弥深矣集木矣而临谷临谷矣而履冰
危弥至也此其所以守身而庶几其不辱亲也此两章
申各敬尔仪之意
卷八 第 5a 页 WYG0860-0120c.png
小弁五章 此比王不恤后与太子将自同无枝之坏
木而犹莫知悔悟徒有他人为之忧也
七章析薪柂矣 杝作扡
笺不欲妄挫折之 挫折麻沙本挫析
八章传有越人于此关弓而射之 之作我
巧言首章乱如此怃 怃作幠下同
六章笺云言力勇者谓易诛除也 言下脱一无字
既微且 作尰
卷八 第 5b 页 WYG0860-0120d.png
何人斯首章维暴之云 维误谁
二章 言从行唯我与汝非女谁为之也
巷伯二章传缩屋而继之 缩廖本摍疏云谓抽也
七章笺云以言此谗人欲谮大臣 大臣起下君子
谷风之什蓼莪首章 蓼蓼长大则蒙长育者深矣乃
匪莪而蒿匪莪而蔚岂不辜负天地以兴子之不才辜
负父母之生长也
笺莪已蓼蓼长大貌视之以为非莪故谓之蒿 貌作
卷八 第 6a 页 WYG0860-0121a.png
我故作反
三章 瓶受酒于罍瓶罄则罍耻子受身于父母子无
善可称则为父母之羞故寡德之民其生也不如死
五章六章 末二句有自责之意非徒遭乱自伤而已
大东序 谭在济南平陵县西南去周京二千馀里录
东人之诗则天下无不困于劳役可知也笺谓言其政
偏盖未尽得经意
三章 穫而为薪已失其生理矣况忍加之浸乎
卷八 第 6b 页 WYG0860-0121b.png
四章 笺云舟当作周裘当作求声相近故也按以周
为舟乃廋词也欲言之无罪耳
五章笺从旦莫七辰一移因谓之七襄 旦下脱一至
字辰下叠一辰字
七章传翕如也 如作合
四月八章笺此言草木尚各得其所 尚作生
小明首章 明明上天即后二章神之听之之根脉非
但人穷则呼天也
卷八 第 7a 页 WYG0860-0121c.png
四章五章 彼共人尔君子皆作诗者自谓也无恒安
处惮毒皆安于命也靖共尔位忧畏惟一于义也神听
而式榖则天之所相罪罟谴怒亦可以不至矣自励亦
以自释也
笺是使听天乎命 乎作任
钟鼓四章传南夷之乐曰南 下南字近刻任者非
楚茨三章笑语卒获 安溪先生云笑语卒获即礼思
其笑语之意祭之时如在其上也
卷八 第 7b 页 WYG0860-0121d.png
四章笺云祝遍取黍稷牢肉鱼擩于醢以授尸四句
分解齐稷匡敕四字
信南山三章疆埸翼翼 张晏汉书注至此易主故曰

四章笺云献瓜菹于先祖者顺孝子之心也 顺字衍
甫田之什甫田我取其陈传尊者食新上农夫食陈
上字从渠阳杂钞增 廖本有上字
笺云仓廪有馀云云 郑笺即社仓出陈易新之法所
卷八 第 8a 页 WYG0860-0122a.png

大田四章 甫田之来止春游而省耕也大田之来止
秋豫而省敛也
鸳鸯三章乘马在厩 厩误厩下同
頍弁三章如彼雨雪二句 言衰端先见也
宾之初筵三章传屡败也 败作数廖下无也字
鱼藻之什采菽首章笺王飨宾客有生俎 生作牛
角弓二章笺则天下之人皆知之 知作如
卷八 第 8b 页 WYG0860-0122b.png
六章笺若教使其为之必也 之必作必能
都人士三章我心苑结 苑作菀
瓠叶序 弃礼不行则无以怀诸侯此戎狄所以叛也
首章笺饮食而曰尝者 食作酒
渐渐之石序 东征久役京师内虚于是申戎之难作
矣 役久病在外 在作于
三章 安溪先生云豕皆能涉水者也今且见其蹢则
泽涸可知故月离毕而望其滂沱而下也俾字乃欲雨
卷八 第 9a 页 WYG0860-0122c.png
之词
大雅文王之什文王二章陈锡哉周侯文王孙子 毛
以侯字属下句郑则以陈锡哉周侯五字为句
不显亦世传世者世禄也 上世字作仕
七章上天之载四句 民心悦则天意得矣
大明六章传维行太任之德焉 维作能
绵首章自土沮漆 土汉书作杜齐诗也
未有家室 亦礼运篇昔者先王未有宫室冬则居营
卷八 第 9b 页 WYG0860-0122d.png
窟夏则居橧巢之意与下筑室于兹相对毛传论高而
非诗人之意
三章笺虽有性苦者甘如饴也 者下脱一皆字
七章 宗庙社稷朝市焕然皆新流离播迁之日规模
宏远如此所以能创业垂统也
旱麓 安溪先生云岂弟之实作人是也物各从其类
而君子善类之宗故韩子曰志同而气合鱼川泳而鸟
云飞也此岂弟之实也
卷八 第 10a 页 WYG0860-0123a.png
思齐二章笺云无是痛伤 下脱其所为者四字按沿
革例云建大字本有此四字
皇矣首章笺赫然甚明 明下脱一以字
上帝耆之传耆老也 老作恶因下笺云而误
五章 楚词惜诵云骇遽以离心兮又何以为此伴也
同极而异路兮又何以为此援也畔援之义盖如之
文王有声三章传淢城沟也 城作成下大小适与城
偶之城亦作成
卷八 第 10b 页 WYG0860-0123b.png
生民之什生民首章 履帝武当从郑笺不然则下二
章反远于人情矣
三章诞寘之隘巷二句 传故承天意而异之于天下
按此说过迂
鸟乃去矣二句 人往收取鸟乃去也传言于是知有
天异则上云承天意者失诗之本义矣
四章蓺之荏菽传荏菽戎也 戎下脱一菽字
七章释之叟叟 释作释下同
卷八 第 11a 页 WYG0860-0123c.png
八章于豆于登 登作豋
行苇四章笺荐之礼非菹则醓醢也 非作韭
既醉首章笺天又助女以大德 德作福
三章笺天既与以光明之道 与作助
公尸嘉告 公尸先公之尸也皇尸先王之尸也言公
尸者举远以该近
七章笺使禄福天下 禄福作录临
公刘序笺云反归之成王 反作及
卷八 第 11b 页 WYG0860-0123d.png
四章笺与群臣士大夫饮酒以乐之 乐作落
六章笺止基作宫室之功也 也作止
卷阿二章传女则得伴奂而优自休息也 优下脱一
游字
六章如圭如璋 圭作圭
七章笺亦与众鸟也 与作亦
九章传出东门曰朝阳 出作山
民劳首章以定我王笺言我者同姓亲也 今人皆不
卷八 第 12a 页 WYG0860-0124a.png
知我字之义
板三章笺及忠告以善道 及作欲
荡之什荡八章殷鉴不远二句 示厉王当以殷为鉴

抑序 阎若璩云案卫武公以宣王十六年己丑即位
上距厉王流彘之年已三十载安有刺厉王之诗或曰
追刺尤非虐君见在始得出词其人已逝即当杜口是
也序云刺厉王非也
卷八 第 12b 页 WYG0860-0124b.png
四章洒扫庭内 庭作廷笺云不涖政事涖作恤
七章 上言恭下言敬所谓抑抑威仪也
八章 不忮不求何用不臧出于上之化下亦犹之不
僭不贼鲜不为则也
笺云童羊譬皇后也 皇作王
九章笺二者竟不同 竟作意
十一章匪为用教 为用作用为
十二章笺不及远也维近耳 不及作乃不
卷八 第 13a 页 WYG0860-0124c.png
桑柔二章民靡有黎 黎民黑发之人言壮丁俱尽也
六章好是稼穑 释文云家王申毛音驾谓耕稼也郑
作家谓居家也下稼穑维宝句同穑本亦作啬王申毛
谓收穑也郑云吝啬也寻郑家啬二字本皆无禾下稼
穑卒痒始从禾按此则此章稼穑二字皆当作家啬
十四章予岂不知而作笺而与也 与作女
云汉序 宣王之诗首之以云汉者畏天勤民省躬厉
治为中兴之本也
卷八 第 13b 页 WYG0860-0124d.png
首章宁莫我听笺曾无听聆我之精神而兴云雨 神
作诚
二章宁丁我躬 言宁使己身独当其灾也
三章靡有孑遗笺幸其馀无有孑遗者 幸作今
六章 祈年以下言自此庶几改过迁善敬事群神勿
以怒我之故致民被其灾也
嵩高序 陈君举曰宣王中兴亦只理会牧伯而已故
韩侯在韩召虎在淮申伯在荆方叔在齐按方叔山甫
卷八 第 14a 页 WYG0860-0125a.png
之误
首章 商颂亦曰降予卿士即书所谓命于帝廷者也
三章 傅御传所云近之
五章往近王舅 近作䢋按说文䢋在丌部与近非一
字 廖木作䢋
烝民三章传喉舌冢宰也 惟冢宰得称喉舌
韩奕序笺云为国之镇所望祀焉 所作祈
首章韩侯受命笺韩侯受王命为诸侯 诸侯作侯伯
卷八 第 14b 页 WYG0860-0125b.png
五章有猫有虎 礼有猫虎之祭似即指食田鼠者言

六章溥彼韩城二句 韩燕当如王子邕之说兼据水
经注
王锡韩侯四句 服蛮荆而定申伯伐猃狁而锡韩侯
于是南夷不得与北狄交山甫城东方召虎平淮夷其
声势又足以相应三面底宁西京复见成康之盛矣
江汉三章 曰至于南海则五岭之外固尝臣服建置
卷八 第 15a 页 WYG0860-0125c.png
于周矣东迁而后南风日竞隔限不通史失其传秦人
夸诈遂谓蜀与越地皆至秦始开耳
常武二章 安溪先生云皇父为大司马程伯休父则
小司马也
召旻二章蟊贼内讧笺争讼相陷人之言也 人作入
六章 频以喻政中以喻德
周颂清庙之什维天之命序 周颠告太平之语出于

卷八 第 15b 页 WYG0860-0125d.png
维清肇禋笺始祭天而枝伐也 枝作征
烈文 安溪先生云此祫祭之诗辟公则先公也维王
则太王王季也
执竞序 执竞其敬十四字皆释文误刋为笺
臣工之什臣工 安溪先生云此与下篇以嗟嗟噫嘻
发端盖稼穑艰难故重其词也
亦又何求笺云时归当何求于民 时作女
噫嘻笺云使民疾耕发其私田 下脱竟三十里者言
卷八 第 16a 页 WYG0860-0126a.png
一部一吏主之于是民大事耕其私田廿一字
丰年传廪所以藏齍盛之穗也 按此则廪与仓异
潜传潜椮也 鱼冬负冰故曰潜不当解为鱼具
笺鰋鲇也 古人以鲇荐献
闵予小子之什小毖 成王因禄父三监之乱惩创悔
祸卒能守成故歌以祀之也
良耜其镈斯赵 吴斗南云庄周书铫耨于是乎始修
诗庤乃钱镈又其镈斯赵毛谓钱为铫镈为耨铫与镈
卷八 第 16b 页 WYG0860-0126b.png
相须为用者故诗人言镈必以是兼之疑古铫赵通
以开百室 笺云百室一族也又云一族同时纳谷亲
亲也云云按族谱序何以无引此者岂缘疏中引四闾
为族耶
鲁颂有駜首章笺云此喻僖公之用臣云云 说文駜
马饱也
泮水序 明其为颂鲁公也诸侯能究宣王化则颂鲁
即所以颂周焉耳其辞也繁与周颂之体异或追作于
卷八 第 17a 页 WYG0860-0126c.png
僖公时欤若以为颂僖公能修复泮宫则诗中未尝一
言及修复也
首章从公于迈笺于行迈行也 上行字作往
七章式固尔犹笺谋为度己之德 为作谓
閟宫 鲁不当立姜嫄之庙僖公又不得攘服楚之功
如是而侈然颂之孔子奚取焉曰此颂之变也风有变
风雅有变雅颂独无变乎美盛德之形容而不诚录其
美即寄其刺也若小毖者其亦周颂之变乎
卷八 第 17b 页 WYG0860-0126d.png
三章庄公之子 公羊之说曰臣子一例特谓其尊卑
不复变僖虽闵之庶兄生为之臣死不得而先之耳非
僖当为闵后也此诗云庄公之子夫子取之
八章居常与许笺周公有常邑许许田未闻也 作周
公有尝邑所由未闻也按此条廖本最善
商颂长发首章幅陨既长笺陨当作圜 误作圆下同
三章昭假迟迟笺天命是故爱敬之也 命作用
六章武王载旆笺勇敢不惧 敢作毅
卷八 第 18a 页 WYG0860-0127a.png
七章有震且业笺畏吾之震 吾作君
殷武序 幽厉伤之周辙以东降为国风雅颂声寝以
殷武终眷眷思有如高宗者出也
 
 
 
 
 
卷八 第 18b 页 WYG0860-0127b.png
 
 
 
 
 
 
 
 义门读书记卷八