关键词:
收录约1万典故,50万词汇、2万作家信息
常用典故按出处分类按人物分类
《漢語大詞典》:列鼎 拼音:liè dǐng
谓陈列置有盛馔的鼎器。古代贵族按爵品配置鼎数。《孔子家语·致思》:“从车百乘,积粟万钟,累茵而坐,列鼎而食。” 唐 王维 《寓言》诗:“列鼎会中贵,鸣珂朝至尊。”《水浒传》楔子:“我是朝廷贵官,在京师时重裀而卧,列鼎而食。” 明 刘基 《会稽张氏春晖堂》诗:“列鼎未酬欢,倚门已生悲。” 郭沫若 《中国史稿》第一编第四章第二节:“ 春秋 初年的 三门峡 上村岭 虢国 墓葬中,从 太子元 以下的各级贵族,列鼎的数目和车马都还有一定的组合,以‘别贵贱,辨等列’。”
《漢語大詞典》:前列 拼音:qián liè
(1).先头部队。《左传·哀公二年》:“追 郑 师, 姚般 、 公孙林 殿而射,前列多死。” 汉 袁康 《越绝书·吴人内传》:“ 昭公 ( 蔡昭公 )去至 河 用事,曰:‘天下谁能伐 楚 乎?寡人愿为前列。’” 宋 曾巩 《节相制》:“宜悉意於壮猷,庶俾忠於前列。” 郭孝成 《湖南光复纪事》:“其曾经入武,具有军事上之知识者,即编为前列。”
(2).行列的前面。《礼记·礼器》:“龟为前列,先知也。” 孔颖达 疏:“此谓布庭实之时,龟在众物之前而为列先。” 宋 曾慥 《高斋漫录》:“上嘉其直,令依次第编排,而众人终不敢置之前列,仅缀甲末而已。”
(3).现亦比喻工作或事业中的带头的地位。 魏巍 《为共产主义理想而斗争》:“几十年来,我国青年总是站在斗争的前列。”
(4).指前贤或祖先。《汉书·叙传上》:“由此言之,取舍者昔人之上务,著作者前列之餘事耳。”《隶释·汉范式碑》:“煇名载藉,光颺前列。”
(5).陈列于前;排在前面。 晋 干宝 《搜神记》卷四:“吏惶遽不敢应。俄而犀簪已前列矣。” 明 沈德符 《野获编·科场二·甲辰科首题》:“若违式,即佳卷亦难前列。”
《漢語大詞典》:布置(佈置) 拼音:bù zhì
(1).分布陈列;分布安置。《北史·宇文深传》:“年数岁,便累石为营,折草作旌旗,布置行伍,皆有军阵之势。”《左传·昭公元年》“为五陈以相离” 唐 孔颖达 疏:“相离者,布置使相远也。”《古今小说·木绵庵郑虎臣报冤》:“凡门客都布置显要,或为大郡,掌握兵权。”
(2).犹措置,安排。《周书·韦孝宽传》:“所有经略,布置之初,人莫之解;见其成事,方乃惊服。”《二十年目睹之怪现状》第五七回:“ 理之 述完了这件事,我从头仔细一想,这 李壮 布置的实在周密很毒。” 赵树理 《三里湾·拆不拆》:“这样一直辩论下去,咱们的工作也没法布置。”
(3).指进行文学艺术创作时的构思布局。 南朝 陈 姚最 《续画品》:“﹝ 毛稜 ﹞便捷有餘,真巧不足;善於布置,略不烦草。”《朱子语类》卷六五:“大抵此图布置,皆出乎自然。” 明 宋濂 《评浦阳人物·元处士吴莱》:“问其作赋之法,则谓有音法,欲其倡和闔闢……有章法,欲其布置谨严。”《随园诗话补遗》卷五引 清 庆桂 《听泉图》诗:“写来奈笔拙,布置惭周全。”
(4).根据某种需要,对环境加以装饰。 杨沫 《青春之歌》第一部第九章:“这旧式的小屋经他们这么一布置,温暖、淡雅,仿佛有了春天的气息。” 柳青 《创业史》第二部第四章:“会议室新打扫过,并且特别布置了一番。”
(1).安排诗文书画的结构。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·书记》:“疏者,布也。布置物类,撮题近意,故小券短书,号为疏也。” 明 胡应麟 《诗薮·古体中》:“得其意,则信手拈来,纵横佈置,靡不合节,正禪家所谓悟也。”
(2).部署任务或活动。《英烈传》第三十回:“ 太祖 大喜,即令 李善长 如法佈置,仍听军师 刘基 调遣。” 清 昭槤 《啸亭杂录·癸酉之变》:“皇次子从容佈置,命侍者携鸟枪入,并严命禁城四门,促官兵入捕贼。” 赵树理 《小二黑结婚·斗争会》:“现在 金旺 回去跟她说要斗争 小芹 ,这才是巴不得的机会,丢下活计,马上就去布置。” 杜鹏程 《在和平的日子里》第二章:“在各个工点上,他们分别找干部研究和布置‘防洪’工作。”
(3).对场所作整理、安排。 清 宣鼎 《夜雨秋灯录·虎丘名姝与榕城生逸事》:“生徬徨室中,见其佈置精洁,图书满架。” 丁玲 《沙菲女士的日记·三月二十七日》:“一早 毓芳 便上西山去了,去替我布置房子。” 浩然 《艳阳天》第十二章:“ 马立本 正在打扫房间,布置会场。”
《漢語大詞典》:庭实(庭實) 拼音:tíng shí
陈列于朝堂的贡献物品。《仪礼·公食大夫礼》:“庶羞陈于碑内,庭实陈于碑外。”《后汉书·班固传》:“於是庭实千品,旨酒万钟。” 李贤 注:“庭实,贡献之物也。”《续资治通鉴·宋神宗元丰四年》:“又请户部陈岁之所贡以充庭实,仍以龟为前列,金次之,玉帛又次之,餘为后。”
《漢語大詞典》:星陈(星陳) 拼音:xīng chén
谓如星宿之陈列有序。《汉书·扬雄传上》:“於是乃命羣僚,歷吉日,协灵辰,星陈而天行。” 颜师古 注:“星陈,如星之陈。” 汉 张衡 《东京赋》:“清道案列,天行星陈。” 宋 苏轼 《集英殿秋宴教坊词·问女童队》:“清禁深严,方搢绅之云集;仙音弹缓,忽簪珥之星陈。”
《漢語大詞典》:陈兵(陳兵) 拼音:chén bīng
陈列士兵;陈设兵力。《后汉书·董卓传》:“﹝ 董卓 ﹞乃陈兵夹道,自垒及宫,左步右骑,屯围周帀,令 吕布 等捍卫前后。” 北魏 郦道元 《水经注·洛水》:“ 世祖 不即见,明日,陈兵於 洛水 ,见 盆子 等。”《明史·广西土司传一·平乐》:“常陈兵走 岭 东,掠 三水 、 清远 诸县。” 清 朱琦 《感事》诗:“天使布威德,陈兵肃幢棨。”
《漢語大詞典》:陈师(陳師) 拼音:chén shī
陈列军队。《诗·小雅·采芑》:“ 方叔 率止,鉦人伐鼓,陈师鞠旅。” 汉 班固 《东都赋》:“遂集乎中囿,陈师按屯。”
分類:陈列
《漢語大詞典》:星乱(星亂) 拼音:xīng luàn
如星之错杂陈列。 晋 张协 《七命》:“圜案星乱,方丈华错。封熊之蹯,翰音之跖,鷰髀猩脣,髦残象白,灵渊之龟, 莱 黄 之鮐, 丹穴 之鷚,玄豹之胎。”
分類:杂陈陈列
《漢語大詞典》:陈宝(陳寶) 拼音:chén bǎo
(1).陈列宝物。《书·顾命》:“ 越 玉五重,陈宝。” 孔 传:“又陈先王所宝之器物。”
(2).古代传说中的神名。《史记·秦本纪》:“﹝ 文公 ﹞十九年,得 陈宝 。” 司马贞 索隐:“按:《汉书·郊祀志》云:‘ 文公 获若石云,於 陈仓 北阪城 祠之,其神来,若雄雉,其声殷殷云,野鸡夜鸣,以一牢祠之,号曰 陈宝 。’” 张守节 正义:“《括地志》云: 宝鸡祠 在 岐州 陈仓县 东二十里故 陈仓城 中。《晋太康地志》云: 秦文公 时, 陈仓 人猎得兽,若彘,不知名,牵以献之。逢二童子,童子曰:‘此名为媦,常在地中,食死人脑。’即欲杀之,拍捶其首。媦亦语曰:‘二童子名 陈宝 ,得雄者王,得雌者霸。’ 陈仓 人乃逐二童子,化为雉,雌上 陈仓 北阪,为石, 秦 祠之。《搜神记》云:其雄者飞至 南阳 ,其后 光武 起於 南阳 ,皆如其言也。” 汉 张衡 《西京赋》:“ 岐 、 梁 、 汧 、 雍 , 陈宝 鸣鸡在焉。” 北魏 郦道元 《水经注·渭水一》:“县有 陈仓山 ,山上有 陈宝 鷄鸣祠 。昔 秦文公 感 伯阳 之言,游猎於 陈仓 ,遇之於此坂,得若石焉,其色如肝,归而宝祠之,故曰‘陈宝’。其来也,自东南暉暉声若雷,野鸡皆鸣,故曰‘鸡鸣神’也。”
分類:陈列宝物
《漢語大詞典》:布列 拼音:bù liè
分布陈列;遍布。《汉书·扬雄传上》:“鳞罗布列,攒以龙翰。” 颜师古 注:“言布列则如鱼鳞之罗,攒聚则如龙之豪翰。”《北史·僭伪附庸传·萧琮》:“ 琮 之宗族,緦麻以上,并随才擢用,於是诸 萧 昆弟,布列朝廷。”《新五代史·高季兴传》:“ 继冲 亟归,见旌旗甲马布列衢巷,大惧。” 清 戴名世 《唐西浦记》:“两山之上皆大石,纵横布列。”
《漢語大詞典》:杂陈(雜陳) 拼音:zá chén
错杂陈列或呈现。《文选·宋玉〈招魂〉》:“ 郑 卫 妖玩,来杂陈些。” 李善 注:“杂,厠也;陈,列也。言 郑 卫 二国,復遣妖玩好女,来杂厠俱坐而陈列之。” 汉 枚乘 《七发》:“滋味杂陈,肴糅错该。” 清 薛福成 《跋〈曾文正公手书册〉上》:“或长日多暇,则索书之纸,杂陈几案。” 鲁迅 《二心集·我们要批评家》:“社会科学的译著又蜂起云涌了,较为可看的和很要不得的都杂陈在书摊上,开始寻求正确的知识的读者们已经在惶惑。”
分類:杂陈陈列
《漢語大詞典》:门戟(門戟) 拼音:mén jǐ
唐 宋 时庙社、宫殿、府州、贵官私第等门前陈列的戟。数目各有定制,用来表示威仪。 唐 白居易 《寄微之》诗:“外物竟关身底事,谩排门戟繫腰章。”《旧唐书·崔从传》:“ 从 少以贞晦恭让自处……阶品合立门戟,终不之请。” 宋 司马光 《送峡州陈廉秘丞》诗之三:“騶珂通峡响,门戟照秋寒。”参阅《宋书·与服志二》
《漢語大詞典》:獭祭鱼(獺祭魚) 拼音:tǎ jì yú
亦省作“ 獭祭 ”。 1.谓獭常捕鱼陈列水边,如同陈列供品祭祀。《礼记·月令》:“﹝孟春之月﹞东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来。”《吕氏春秋·孟春》:“鱼上冰,獭祭鱼。” 高诱 注:“獭獱,水禽也。取鲤鱼置水边,四面陈之,世谓之祭。” 宋 叶绍翁 《四朝闻见录·史越王青词》:“反本狐邱,寓诚獭祭。” 清 孙枝蔚 《老妻病愈设饼祭神》诗:“一点虔诚意,惟同獭祭鱼。”实际上因獭食鱼时必残杀和吃剩许多鱼,故有“獭祭”之说。 陆宗达 王宁 《古汉语词义答问·说“祭”字》:“‘祭’的本义应是‘残杀’,《大戴礼记·夏小正》《礼记·月令》皆曰‘獭祭鱼’……獭性残,食鱼往往只吃一两口就抛掉,捕鱼能力又强,所以每食必抛掉许多吃剩的鱼。人们称堆积故实为‘獭祭’,即取堆积残余之意。”
(2).比喻罗列故实,堆砌成文。 宋 吴炯 《五总志》:“ 唐 李商隐 为文,多检閲书史,鳞次堆集左右,时谓为獭祭鱼。” 清 赵翼 《哭汪文端师》诗:“丛编勤獭祭,残卷剔蜗涎。” 清 梁绍壬 《两般秋雨盦随笔·毛西河》:“﹝ 毛西河 ﹞凡作诗文,必先罗书满前……﹝其夫人﹞曰:‘君等以 毛大可 为博学耶?渠作七言八句,亦须獭祭乃成。’” 闻一多 《龙凤》:“至于以凤比 孔子 的典故,也近在眼前,不知为什么从未成为词章家‘獭祭’的资料。”
《漢語大詞典》:列陈(列陳) 拼音:liè chén
列阵。《周礼·夏官·大司马》:“平列陈,如战列陈。”《管子·七法》:“列陈之士,皆轻其死而安难,以要上事;为兵之极也。”
陈列。 汉 王逸 《九思·哀岁》:“群行兮上下,駢罗兮列陈。” 清 东轩主人 《述异记·狐怪》:“登堂华饰清洁,古玩列陈。”
分類:列阵陈列
《漢語大詞典》:后陈(後陳) 拼音:hòu chén
亦作“ 后阵 ”。
(1).后列军队;后援部队。《六韬·动静》:“后陈欲走,前陈数顾。”《南齐书·孔稚珪传》:“ 李广 败於前锋, 李陵 没於后阵,其餘奔北,不可胜数。”
(2).谓陈列于后。《文选·张衡〈东京赋〉》:“緫轻武於后陈,奏严鼓之嘈囐。” 薛综 注:“后陈者,谓北军五营兵在后陈列。”
亦作“ 后阵 ”。 后列,下陈。《后汉书·崔駰传》:“ 駰 幸得充下馆,序后陈,是以竭其拳拳,敢进一言。” 李贤 注:“陈,列也。”